Our Initiatives – Philanthropy in CEE 2022 BG

Philanthropy in Europe

През последните три десетилетия страните от Централна и Източна Европа (ЦИЕ) постигнаха значителен напредък в социално-икономическото развитие. Едно постоянно нарастващо богатство на обществата се превърна не само в мечта, но и в реалност за мнозина. Въпреки че това е нещо, с което можем да се гордеем, в региона все още има много предизвикателства, с които трябва да се справим. Никой не можеше да си представи с колко предизвикателства ще трябва да се справяме за толкова кратко време – първо пандемията, а сега и войната в Украйна. В този контекст филантропията може да изиграе решаваща роля.

Днес ви представяме второто издание на нашето изследване „Филантропия в Централна и Източна Европа“. Надяваме се, че тези данни ще послужат на вземащите решения и на други ключови играчи като отправна точка за по-нататъшни изследвания, информиране, образоване и финансови решения.

Можете да промените езика тук:

ИЗТЕГЛЕТЕ ДОКЛАДА

ФИЛАНТРОПИЯТА ВЪВ ВРЕМЕ НА КРИЗИ

През последните две години гражданите на ЦИЕ преживяха кризи и предизвикателства, които засегнаха ангажираността на общността в региона. Глобалната пандемия COVID-19, климатичната криза, а сега и войната в Украйна ясно показаха, че сътрудничеството и взаимната подкрепа са от съществено значение. Близо 6 от 10 (58%) граждани на региона посочват, че настоящите предизвикателства изискват повече ангажираност на общността. По време на толкова голяма кризи като войната в Украйна, гражданите на ЦИЕ се включват активно в подкрепа на нуждаещите се, но също така очакват ангажираност от останалия свят. 52% от гражданите на региона смятат, че предвид настоящата геополитическа ситуация развитите страни трябва да направят повече за подкрепа и насърчаване на социалната ангажираност в региона.

[за да научите повече, моля, изтеглете доклада]

МАЩАБ НА ФИНАНСОВАТА ПОДКРЕПА

В светлината на днешните предизвикателства не трябва да е изненада, че почти половината (48%) от гражданите правят финансови дарения за социални каузи. Финансовият ангажимент може да се види навсякъде – независимо от възраст, местожителство, пол или личен доход. Наблюдават се разлики в средните суми, които се даряват – те са по-високи за дарителите на възраст 30-40 години, мъжете и лицата с по-висок доход. Като вземем предвид броя на жителите в 7-те изследвани държави, оценяваме общата стойност на дарените в момента средства там на 960 милиона евро. Потенциалът на тези общества обаче е много по-висок – с подходяща мотивация и премахване на бариерите гражданите на ЦИЕ биха били готови да даряват 2,13 милиарда евро за социални каузи годишно.

[за да научите повече, моля, изтеглете доклада]

ДВИЖЕЩИ ФАКТОРИ И БАРИЕРИ

Основната причина ние като общество да помагаме на другите е общото желание да правим добро. За много хора световните или националните дела са важна движеща сила. По-голямата социална ангажираност се генерира от настоящите кризи. От своя страна основните причини да не се ангажират са липсата на ресурси (време, пари) и недоверието към социалния сектор. Областта на данъчните облекчения определено е източник на неизползван потенциал в региона на ЦИЕ. Само 42% от анкетираните са чували за този механизъм и само 18% от тях са се възползвали от облекчението.

[за да научите повече, моля, изтеглете доклада]

ДОБРОВОЛЧЕСТВО СРЕД ГРАЖДАНИТЕ НА ЦИЕ

Наред с парите, времето е друг важен ресурс, с който гражданите на региона разполагат. Вече един на всеки трима души (34%) посочва, че се е занимавал с доброволческа дейност през последните 12 месеца. Това определено е област на младите. Доброволчеството на служителите се превръща във важна тенденция, но само 20% от анкетираните заявяват, че имат възможност да се ангажират със социални дейности през работното си време. Подобна ситуация се наблюдава и в областта на дейностите про боно. Само 14% от анкетираните заявяват, че техните работодатели подкрепят организации със социална насоченост безвъзмездно, като част от бизнес дейността си, докато цели 46% от останалите очакват работодателите им да го правят, но те не го правят.

[за да научите повече, моля, изтеглете доклада]

ОЧАКВАНИЯ КЪМ БИЗНЕСА

Гражданите на ЦИЕ очакват бизнесът да бъде отговорен и да работи активно за справяне със социалните и екологичните проблеми. Доверието в способностите на сектора в това отношение е много високо: около 6 от 10 респонденти (57%) смятат, че компаниите са по-склонни да решават социални проблеми, отколкото правителствата. Показателно е, че гражданите на ЦИЕ оценяват социално отговорните марки и са готови да ги възнаградят чрез изборите си като потребители. Заслужава си да се отбележи, че наративът, използван от големите компании във вътрешните им стратегии и все повече в комуникацията им, все още не е достигнал до общественото съзнание. Само 11% от гражданите на ЦИЕ са се натъквали на абревиатурата ESG /екологично, социално и корпоративно управление, б.пр./. Какво друго се очаква от компаниите? Със сигурност е важно техните дейности да са видими, прозрачни и последователни.

[за да научите повече, моля, изтеглете доклада]

КЛЮЧОВИ ЦЕЛИ ЗА УСТОЙЧИВО РАЗВИТИЕ (ЦУР)

Гражданите от ЦИЕ смятат, че повечето проблеми трябва да се решават от публичната администрация и правителствата, но в момента тези задачи се изпълняват повече от социалния и частния сектор, както и от индивидуални донори. Гражданите на ЦИЕ очакват междусекторно сътрудничество и общи действия за постигане на Целите за устойчиво развитие. Областите, към които бизнесът трябва най-вече да се насочи, в сътрудничество с публичната администрация, включват Цел 12: Отговорно потребление и производство, Цел 8: Достоен труд и икономически растеж и Цел 9: Промишленост, иновации и инфраструктура.

[за да научите повече, моля, изтеглете доклада]

НЕОБХОДИМОСТ ОТ ДОСТЪП ДО ЗНАНИЕ И ОБРАЗОВАНИЕ

Знанията в областта на социалната отговорност все още са фрагментарни. Липсват структурирани образователни дейности. Повечето респонденти (61%) посочват, че социалната ангажираност трябва да се преподава от ранна възраст; 75% смятат, че тя трябва да бъде насаждана от родителите, а 69% смятат, че информацията за нея трябва да бъде предоставена от училищата. Повечето граждани на ЦИЕ смятат, че филантропията е част от финансовото образование (58%) и трябва да се насърчава от банките (63%).

[за да научите повече, моля, изтеглете доклада]

ВКЛЮЧЕТЕ СЕ

Обединяването на усилията е от решаващо значение за постигането на истинско, дълготрайно въздействие. Глобалните предизвикателства са достигнали такъв мащаб и ниво на сложност, че е невъзможно да се справим сами. Нуждаем се от вашето участие.

Моля, подкрепете нашето изследване:

  • финансово
  • чрез вашите професионални услуги (преводи, PR, реклама, медии)

ПАРТНЬОРИ