Research 2020 [sk]

Philanthropy in Europe

Od pádu železnej opony urobili krajiny Strednej a Východnej Európy (CEE) vrátane Slovenska obrovský pokrok z hľadiska ekonomickej a sociálnej vyspelosti a využili tak svoj potenciál, ktorý zostával po desaťročia hlboko skrytý. Môžeme na to síce byť hrdí, naďalej však máme pred sebou obrovské celospoločenské výzvy a to na rôznych úrovniach: celoštátnej, regionálnej a globálnej.

V rámci výskumu Filantropia v CEE 2020 sa prvýkrát hodnotil potenciál filantropie v regióne medzi individuálnymi darcami. Predstavuje celkovo 3,3 miliárd eur, z čoho zhruba 2 miliardy eur putujú na dobročinnosť už dnes. Na Slovensku sa jedná o 370 miliónov eur potenciálu, a 170 miliónov eur už teraz realizovanej pomoci.

Vyberte jazyk

    

KE STAŽENÍ ZPRÁVY “PHILANTHROPY IN CEE 2020”

Máme ešte ďaleko k tomu, aby sme pomáhali v takom meradle, ako je to bežné na jednom z filantropicky najvyspelejších trhov na svete, teda v USA. Tam podľa Giving USA 2020 individuálni darcovia venujú na dobročinné účely 276,5 miliárd eur (309,66 miliardy USD). Ak si túto sumu prepočítame na počet obyvateľov skúmaného trhu, je filantropia u nás na úrovni 3,7% objemov, ktoré venujú na dobročinnosť Američania.

Na dobročinné účely finančne prispela takmer polovica obyvateľov CEE (42% Slovákov), vo väčšine prípadov prostredníctvom bankového prevodu (51%). Najvyššie príspevky v priemere venujú darcovia z Česka (zhruba 150 EUR / 3 900 CZK) a zo Slovenska (110 eur). V meradle celého roka venujú na dobročinnosť menšie sumy Maďari (približne 85 EUR / 30 000 FT) a Poliaci (približne 80 EUR / 350 PLN). Keď porovnáme výšku príspevkov s priemernou mesačnou mzdou Slovákov, zistíme, že ročne na dobročinné účely venujeme necelé 1% príjmov. Aj napriek nízkym čiastkam je pre takmer 70% darcov veľmi dôležitý impact – majú potrebu vedieť, čo sa vďaka venovanému príspevku zmení.

Darovali ste za posledných 12 mesiacov financie DOBROVOĽNÍCKEJ ORGANIZÁCII?

46

CEE
N = 2400

51

POĽSKO
N = 600

36

MAĎARSKO
N = 600

40

ČESKÁ REPUBLIKA
N = 600

42

SLOVENSKO
N = 600

Ukázalo sa, že pomáha podobné percento žien a mužov, pričom sa líšia formy podpory. Muži častejšie venujú prostriedky pravidelne a priemerná hodnota ich platieb je o 40% vyššia. Ženy výrazne ochotnejšie využívajú alternatívne formy podpory. Vyberajú si produkty a služby, kde je časť zisku venovaná na podporu dobročinných organizácií, a ich aktivitu ovplyvňujú posty a zbierky na Facebooku.

Dobrovoľníctvo je stále málo rozšírenou formou pomoci oproti venovaniu finančných prostriedkov, nie je však zanedbateľné – venuje sa mu takmer každý tretí občan krajín CEE (na Slovensku 34%). Dobrovoľníctvo je najpopulárnejší medzi mladými ľuďmi (do 30 rokov) – 38%, čo naznačuje, že v budúcnosti bude táto forma dobročinnosti získavať na význame. 14% obyvateľov CEE uviedlo, že im zamestnávateľ umožňuje dobrovoľnícku prácu v rámci pracovnej doby. Medzi tými, ktorí takúto možnosť nemajú, by ju uvítali takmer 4 z 10 zamestnancov, pričom by dobrovoľníckej práci chceli venovať 2-3 h za mesiac. Spoločnosť má tiež veľké očakávania súvisiace s daňovými úľavami za dobrovoľníctvo – očakávajú ju až dvaja z troch opýtaných (62%), na Slovensku 57%.

Hoci daňové úľavy z darov môžu pre darcov predstavovať značnú hodnotu, medzi obyvateľmi CEE nie sú príliš populárne. O tom, že existuje táto forma stimulov k pomáhaniu, počula necelá polovica z nás. Na Slovensku a v Maďarsku, kde štáty neponúkajú daňové úľavy pre individuálnych darcov, až 65% Slovákov by ich zavedenie uvítalo.

Philanthropic activities

Ako obyvatelia CEE máme veľké očakávania voči podnikateľskej sfére. Až dve tretiny z nás očakávajú, že sa firmy budú čoraz častejšie zapájať do aktivít v oblasti sociálnej zodpovednosti. Dôležitým podnetom k takýmto aktivitám môže pre korporátnych darcov byť to, že 44 % obyvateľov regiónu uvádza, že sú ochotní zaplatiť viac za produkty sociálne zodpovedných značiek (na Slovensku sa jedná o 39 %), a pre 36 % (na Slovensku 32 %) je aktivita firmy v oblasti CSR motiváciou k nákupu jej produktov alebo služieb.

Podľa obyvateľov CEE by malo byť dosiahnutie cieľov trvalo udržateľného rozvoja (SDGs) podporované predovšetkým štátnou správou. Opýtaní však na otázku, kto ich skutočne podporuje, rozhodne menej často uvádzali vlády a zároveň vyzdvihovali rolu sociálnych organizácií, podnikov a individuálnych darcov. Ciele súvisiace s dobrou životnou úrovňou spoločnosti sú vnímané ako najdôležitejšie a sú často podporované (finančne aj formou dobrovoľníctva). Oblasti súvisiace s rozvojom občianskej spoločnosti a so sociálnymi nerovnosťami naopak obyvatelia CEE považujú za druhoradé.

Prebiehajúca kríza COVID-19 nám ukázala, aké dôležité je zapojenie spoločnosti do dobročinnosti. 36 % obyvateľov CEE potvrdilo, že pandémia zmenila ich správanie v oblasti dobročinnosti. Na Slovensku sa jednalo o 34 %. Pre zhruba 15 % to bol zlomový bod, kedy začali pomáhať, hoci to predtým nerobili.Udržanie angažovanosti spoločnosti by malo byť pre štátnu správu a pre sociálne organizácie kľúčovým cieľom. Sociálna solidarita vytvorená počas pandémie sa môže stať hodnotnou základňou pre ďalšie aktivity. Ako to urobiť? Pozrite sa na Kľúčové odporúčania.

ZAPOJTE SA DO PRIESKUMU 2021

  • Finančný príspevok na štúdium 2021
  • Podporte nás vo svojich kompetenciách, ak ste výskumný ústav, reklamná agentúra alebo agentúra PR
KONTAKTUJ NÁS

PARTNERI VÝSKUMU 202O