Poland Corporate Philanthropy in CEE [pl]

Badanie „Filantropia w Europie Środkowo-Wschodniej”, przeprowadzone w 2020 r., potwierdza wzrost oczekiwań klientów i konsumentów w sferze zaangażowania społecznego firm. Obecnie już 47% Polaków jest skłonnych płacić więcej za produkty i usługi odpowiedzialnych marek. Większego wkładu przedsiębiorstw w rozwiązywanie problemów społecznych chcą także ich pracownicy oraz inwestorzy. W odpowiedzi na powyższe trendy, bardziej świadome firmy zaczynają dostosowywać swoje strategie.

 

Jedno jest pewne – firmy mają coraz więcej zasobów i chęci do skutecznego radzenia sobie z wyzwaniami społecznymi i środowiskowymi. Jakie bariery stoją na ich drodze? Aby zapoznać się z rekomendacjami zmian, przygotowanymi we współpracy z organizacjami kształtującymi polski ekosystem oddziaływania, pobierz poniższy bezpłatny raport.

 

Jeśli chcesz zmienić język, możesz to zrobić tutaj:

Jeśli chcesz zmienić kraj, możesz to zrobić tutaj:

   

POBIERZ RAPORT "Filantropia korporacyjna w CEE | POLSKA”

Aby zidentyfikować wyzwania, przed którymi stoją firmy chcące angażować się społecznie, od 26 maja do 23 sierpnia 2021 r. Social Impact Alliance for Central & Eastern Europe, UN Global Compact Network Poland, Kantar Polska oraz kancelaria Dentons przeprowadziły cykl indywidualnych i grupowych konsultacji. Wzięli w nich udział przedstawiciele przedsiębiorstw, organizacji zrzeszających firmy rodzinne, fundacji korporacyjnych, świata akademickiego oraz krajowych i międzynarodowych organizacji animujących zaangażowanie społeczne w kraju i regionie. Wspierają one łącznie dziesiątki tysięcy podmiotów prywatnych i społecznych. Celem działań była identyfikacja barier oraz potencjalnych zachęt dla biznesu chcącego brać współodpowiedzialność za swoje otoczenie społeczne.

Listę postulatów wraz z wypracowanymi na ich podstawie rekomendacjami przedstawiamy Państwu w niniejszym dokumencie. Mamy nadzieję, że włączą się Państwo w ich realizację. Wspólnie możemy pozytywnie wpłynąć na środowisko, w którym funkcjonuje ponad 4 mln polskich firm.

Postulaty prawno-podatkowe

Instytucja wolontariatu pracowniczego nie jest uregulowana w przepisach prawa. Część przedsiębiorców nie wie, czy angażowanie pracowników do działalności społecznej jest dozwolone, czy nie. Brakuje informacji odnośnie do dopuszczalnego sposobu udzielania czasu wolnego od pracy w celu podejmowania wolontariatu, zasad i obowiązku rekompensaty za czas poświęcony na wolontariat oraz zakresu odpowiedzialności pracodawcy za pracownika świadczącego wolontariat.

Przedsiębiorcy zwracali uwagę w szczególności na następujące, problematyczne z ich perspektywy zagadnienia:

  • brak jasności odnośnie do podstawy prawnej przy tworzeniu zasad, w tym regulaminów i polityki działalności wolontaryjnej pracowników lub współpracowników;
  • brak jasności odnośnie do legalności angażowania pracowników do wolontariatu;
  • brak jasnych zasad i sposobu formalnego oddelegowania pracownika do wolontariatu, w tym do pracy na rzecz fundacji korporacyjnej;
  • brak jasności odnośnie do zakresu odpowiedzialności pracodawcy za pracownika w trakcie podejmowania przez niego działań wolontaryjnych;
  • brak jasności odnośnie do możliwości odliczania przez pracodawców kosztów ponoszonych na organizację wolontariatu, w tym kosztów ubezpieczenia wolontariuszy;
  • brak jasności odnośnie do możliwości odliczania kosztów ponoszonych przez pracowników wolontariuszy, takich jak koszty przejazdów lokalnych i zagranicznych, koszty posiłków czy koszty ubezpieczenia w podróży;
  • brak wiedzy i narzędzi do skutecznego zachęcania pracowników do aktywności wolontaryjnej.

Praktyczne wątpliwości wzbudza kwestia opodatkowania VAT usług pro bono świadczonych przez przedsiębiorstwa na rzecz organizacji społecznych. Część przedsiębiorstw nie świadczy tego typu usług lub świadczy je bez podpisywania umów współpracy ze względu na brak jasnych wytycznych w zakresie ich opodatkowania VAT. Wpływa to niekorzystnie na ilość i stabilność realizowania świadczeń tego typu dla organizacji społecznych.

Jako obszar do potencjalnej poprawy wskazywany jest także system ulg i zachęt podatkowych. W szczególności w zakresie niskiego limitu odliczeń darowizn od podatku (zwłaszcza w porównaniu do innych krajów UE) i małej elastyczności (brak możliwości rozłożenia odliczeń na kolejne lata podatkowe). Zgłaszany jest także problem ze stosowaniem w praktyce zwolnień przedmiotowych i podmiotowych przewidzianych w ustawie o CIT przez podmioty wykonujące działalność pożytku publicznego.

Nasz ekosystem jest oceniany jako przestarzały i wymagający dostosowania do dynamicznie zmieniającej się rzeczywistości społeczno-gospodarczej. Potrzebne jest usprawnienie mechanizmów finansowania przez przedsiębiorstwa usług społecznych na stabilnych i elastycznych zasadach, przy jednoczesnym zwiększeniu swobody prowadzenia działalności gospodarczej przez organizacje społeczne, co umożliwiłoby efektywniejsze finansowanie realizacji ich celów (obecnie organizacje identyfikują liczne bariery regulacyjne/biurokratyczne w tym obszarze).

Postulaty dotyczące działań „miękkich”

Brakuje dostępu do aktualnych i rzetelnych informacji, kompleksowo przedstawiających najistotniejsze aspekty prowadzenia przez biznes działalności społecznej. Dotyczy to w szczególności standardów umów, regulaminów, kwestii prawno-podatkowych, narzędzi. Nie ma jednego miejsca, z którego przedsiębiorcy mogliby je pozyskiwać. W efekcie firmy poszukują informacji na własną rękę, często natrafiając na wykluczające się porady. Jest to szczególnie dotkliwe dla przedsiębiorców, którzy dopiero rozpoczynają działalność społeczną lub nieposiadających zaplecza prawno-podatkowego.

Na rynku brakuje wyspecjalizowanej kadry oraz ekspertów z dziedziny społecznej odpowiedzialności biznesu. Niezbędne jest kształtowanie postaw prospołecznych wśród kadry zarządzającej, sukcesorów oraz liderów. Potrzebne jest również uzupełnianie wiedzy przez kadrę innych specjalizacji, w szczególności przez osoby zajmujące się finansami, zasobami ludzkimi i marketingiem. Istotna jest edukacja młodego pokolenia.

Niezbędna jest promocja dobrych praktyk i tworzenie pozytywnego klimatu wokół firm, które angażują się społecznie, między innymi poprzez tworzenie rankingów i konkursów. Niezbędne jest budowanie odpowiedniej narracji, która docenia tych, którzy podejmują aktywność prospołeczną, tym samym zachęcając innych do działania.

Obecne miary wpływu społecznego, jeśli w ogóle są, mają charakter ilościowy – liczba aktywności, ilość uczestników. Brakuje miar jakościowych, oceniających realny wpływ prowadzonych działań na otoczenie (z ang. impact). Firmy nie wiedzą, jak zarządzać procesem wpływu ani jak go mierzyć. Brakuje umiejętności łączenia społecznej odpowiedzialności ze strategią firmy, mierzenia wpływu na biznes i otoczenie, długofalowego planowania i ustalania mierników (KPIs).

Firmy na własną rękę prowadzą czasochłonne i kosztowne procesy due diligence organizacji i ich programów. Brakuje dobrej oferty dla biznesu chcącego angażować się społecznie oraz przestrzeni, w której można by ją łatwo znaleźć. Niezbędna jest profesjonalizacja strony społecznej w kontaktach z biznesem. Potrzebne jest stworzenie standardów współpracy oraz platformy do dialogu i wymiany doświadczeń. Istotną rolę mogą odegrać organizacje parasolowe, które rozumieją i potrafią pogodzić oczekiwania obu stron.

Wskazane jest wprowadzanie obowiązku wykazywania działań społecznie odpowiedzialnych do regulaminów konkursów i zamówień, również publicznych. Konieczne jest analizowanie działań społecznie odpowiedzialnych na potrzeby procesów inwestycyjnych i kredytowych, jak również wprowadzenie korporacyjnych standardów w tym zakresie do łańcuchów dostaw (compliance).

REKOMENDACJE

0101
Dialog
ze stroną publiczną
Czytaj więcej
0202
Stworzenie
centrum wiedzy

Czytaj więcej
0303
Stworzenie
poradnika
Czytaj więcej
0404
Poszerzenie
oferty edukacyjnej
Czytaj więcej
0505
Wypracowanie
standardów
Czytaj więcej
0606
Wzmocnienie organizacji
parasolowych
Czytaj więcej
0707
Lepsze
sieciowanie
Czytaj więcej
0808
Pozytywna
narracja
Czytaj więcej
0909
Kryteria
wyboru dostawców
Czytaj więcej
1010
Uzupełnienie
baz NGOs
Czytaj więcej

Uczestnicy konsultacji / Partnerzy wspierający

Abris Capital Partners

Akademia Leona Koźmińskiego

Akademia Rozwoju Filantropii w Polsce

Ashoka

B Corp / BETTER.

BASF Polska

BCC dla Rodzinnych

BNP Paribas Bank Polska

Ceetrus Polska / Nhood Polska

Centrum PISOP

CMT Advisory

CSR Consulting

CSRinfo

FAOO (Fundacja Akademia Organizacji Obywatelskich)

FISE (Fundacja Inicjatyw Społeczno-Ekonomicznych)

Forum Darczyńców

Forum Odpowiedzialnego Biznesu

Fundacja Edukacji Sportowej

ING Bank Śląski S.A.

Inspired

Instytut Biznesu Rodzinnego

Netguru

Sawczuk Agnieszka

Stowarzyszenie Inicjatywa Firm Rodzinnych

Stowarzyszenie Klon-Jawor / ngo.pl

T-Mobile Polska

Tech To The Rescue

ZAANGAŻUJ SIĘ!

Jeśli chcesz rozwiązywać problemy społeczne systemowe, prosimy rozważ wsparcie naszych działań finansowo lub merytorycznie, szczególnie jeśli jesteś instytutem badawczym, kancelarią prawno-podatkową, agencją reklamową lub agencją PR. Dziękujemy.

SKONTAKTUJ SIĘ Z NAMI

Partnerzy