2023 COMPREHENSIVE ANALYSIS [CZ]

Uvolnění soukromého kapitálu pro společenský prospěch ve střední a východní Evropě

STÁHNOUT ZPRÁVU

O ZPRÁVĚ

Zpráva představuje komplexní analýzu výzkumu provedeného v letech 2020–2023 ve spolupráci s klíčovými zúčastněnými stranami a osobami s rozhodovací pravomocí v 11 zemích střední a východní Evropy: Bulharsku, České republice, Estonsku, Chorvatsku, Litvě, Lotyšsku, Maďarsku, Polsku, Rumunsku, Slovensku a Slovinsku. Zahrnuje také poznatky z Ukrajiny. Zpráva je shrnutím 7 600 kvantitativních rozhovorů a více než 230 setkání se zástupci soukromého, veřejného a sociálního sektoru. Získané poznatky byly popsány z několika hledisek: jednotlivé země, cílové skupiny a poznatkové oblasti. Doporučujeme vám, abyste si zprávu stáhli. Věříme, že uvedená doporučení poslouží jako dobrý výchozí bod pro další opatření k uvolnění soukromého kapitálu pro společenský prospěch.

VYBERTE JAZYK ZPRÁVY

STÁHNOUT ZPRÁVU

NAHLÉDNĚTE DO OBSAHU ZPRÁVY

Kliknutím zobrazíte náhled každé sekce

ZAPOJTE SE

Prosíme, zvažte možnost podpořit naše aktivity finančně nebo svými odbornými službami, zejména pokud jste výzkumný ústav, daňová a právní společnost, reklamní agentura, PR agentura nebo mediální subjekt. Děkujeme.

KONTAKTUJTE NÁS

PARTNEŘI

STRATEGIČTÍ PARTNEŘI

Shrnutí

Zpráva je shrnutím 7 600 kvantitativních rozhovorů a více než 230 setkání se zástupci soukromého, veřejného a sociálního sektoru v těchto zemích. Mezi hlavní témata, kterými se zpráva zabývá, patří povaha společenské angažovanosti jednotlivých skupin, jejich motivace a překážky a dále doporučení optimálních aktivit pro zajištění maximálního objemu soukromého kapitálu k realizaci účinných řešení či k zefektivnění jeho využití. Získané poznatky byly popsány z několika hledisek:

 

Hledisko jednotlivých zemí: Tato část obsahuje klíčové makroekonomické a společenské údaje, popis daňového a právního prostředí, základní údaje o dárcovství a dobrovolnictví, seznam překážek bránících uvolnění soukromého kapitálu pro společenský prospěch a očekávání kladená na firmy, veřejnou správu a sociální sektor (cíle udržitelného rozvoje). Zahrnuje 11 zemí střední a východní Evropy: Bulharsko, Českou republiku, Estonsko, Chorvatsko, Maďarsko, Litvu, Lotyšsko, Polsko, Rumunsko, Slovinsko a Slovensko.

Hledisko cílových skupin: Tato část představuje analýzu klíčových poznatků týkajících se 10 konkrétních cílových skupin: rodinné firmy, malé a střední podniky (MSP), korporace, investoři, široká veřejnost, NextGen, neziskové organizace, sociální podniky, veřejná správa a akademická obec. Obsahuje shrnutí aktivit, překážek a motivačních faktorů jednotlivých skupin v souvislosti se společenskou angažovaností a dále klíčová zjištění a doporučení.

Hledisko poznatkových oblastí: Tato část obsahuje popisy a údaje podle jednotlivých témat, například cílů udržitelného rozvoje, daňových systémů, dobrovolnictví zaměstnanců a služeb pro bono, krizového dárcovství, vzdělávání, spolupráce a budování kapacit. Ilustruje dané jevy a uvádí informace o situaci v regionu a kvantitativní údaje.

Ukrajina: V souvislosti s válkou na Ukrajině, která měla na dárcovství v regionu střední a východní Evropy značný dopad, byl proveden dodatečný kvantitativní průzkum mezi obyvateli této země. Tato část obsahuje analýzu a hodnocení zahraniční pomoci poskytované Ukrajině z pohledu jejích obyvatel – kdo aktuálně podporuje Ukrajinu, kdo by podle Ukrajinců měl, pokud jsou potřeby dobře pochopeny a podpořeny, zůstanou závazky západních zemí stabilní, nebo se v souvislosti s vleklou válkou sníží?

Ekosystém sociálního dopadu v regionu střední a východní Evropy

Ve většině zemí regionu mají jednotlivci i firmy po 30 letech ekonomiky volného trhu stále více prostředků a ochoty přispívat. Výsledkem stálého hospodářského růstu regionu je rostoucí bohatství společnosti. Většina zemí střední a východní Evropy je členskými státy Evropské unie, která usměrňuje jejich sociální rozvoj. Nedávné krize – pandemie covidu-19 a válka na Ukrajině – položily dobrý základ pro změny; mnoho občanů střední a východní Evropy tak vůbec poprvé začalo s dárcovstvím.

Nyní nastal čas, aby region střední a východní Evropy přijal konkrétní opatření k udržení této angažovanosti a k růstu otevřenosti ke spolupráci a diskusi. Budování odolného ekosystému sociálního dopadu, který bude schopen čelit hrozbám ohrožujícím nezávislost médií, demokracii a právní stát, se musí opírat o tři pevné pilíře:

  • angažovanost jednotlivců, firem a investorů,
  • silné a nezávislé organizace občanské společnosti,
  • podpůrné a transparentní právní předpisy.

Angažovanost jednotlivců, firem a investorů

Většina jednotlivců a firem působících v regionu střední a východní Evropy nevnímá společenskou angažovanost jako nedílnou součást svého životního stylu nebo obchodních aktivit. Stále se jedná spíše o spontánní a reaktivní aktivitu, která se řídí především emocemi. Vzhledem k tomu, že ekonomiky daného regionu jsou relativně mladé, zůstává pro podniky a investory hlavní prioritou honba za ziskem, což brání přijetí sociálně odpovědnějšího přístupu.

Pro zvýšení jejich angažovanosti však existuje značný potenciál. Při správné motivaci by byli občané střední a východní Evropy ochotni darovat téměř dvakrát více než dnes (až 5,5 miliardy eur oproti aktuálním 2,7 miliardy eur). Mezi fyzickými osobami roste skupina tzv. středně velkých dárců, kteří pocházejí z mladé střední třídy a mají prostředky na to, aby přispívali většími částkami, a to způsobem, který je více zaměřen na dopad. Bohužel pro ně neexistuje žádná nabídka a účinná osvěta.

Firmy jsou v současné době motivovány především vnějšími faktory (předpisy, očekávání mateřské společnosti, vznikající tlaky ze strany zákazníků a zaměstnanců) a chybí jim znalosti a dovednosti, jak jednat strategicky a důsledně. Mimoto zatím nevidí obchodní přínosy takového přístupu. Menší podniky se obávají zbytečných daňových rizik a vzhledem k rostoucím nákladům na každodenní provoz je jejich snahou přežití, nikoli společenská angažovanost.

Dopadové investování je v regionu novým tématem. Začínají se objevovat první iniciativy, kritéria pro rozhodování o investicích však zůstávají nezměněna – prioritou je životaschopné podnikání. Většina investorů vnímá dopadové investování jako samostatnou část svého investičního portfolia a často ho spojuje s tradiční filantropií. Bez ohledu na zemi se objevují tvrzení, že tato oblast bude růst, je však třeba zlepšit nabídku na trhu a přístup k podpoře a odborníkům.

Silné a nezávislé organizace občanské společnosti

Nedávné krize ukázaly, jak důležitý význam mají pro budování silného ekosystému sociálního dopadu v regionu organizace občanské společnosti. Jejich stabilní rozvoj, který se přímo promítá do řešení sociálních a environmentálních problémů, by se měl stát prioritou soukromého i veřejného sektoru.

V regionu střední a východní Evropy je registrováno více než 800 000 neziskových organizací, řada z nich však působí ve velmi malém měřítku nebo jsou sice registrovány, ale nevyvíjejí žádnou aktivitu. Jsou silně závislé na veřejném financování, které je úzce spojeno s rozptýleným, reaktivním a emocionálním soukromým dárcovstvím. Naprostá většina z nich funguje na bázi jednotlivých projektů, což ztěžuje dlouhodobé plánování a zaměření na dosažení dopadu.

Zvýšení odolnosti je rovněž spojeno s finanční nezávislostí. Komerční činnost, a tedy i soběstačnost neziskových organizací je v současné době v regionu poměrně vzácná a v mnoha zemích střední a východní Evropy omezená zákonem. V regionu střední a východní Evropy získává stále větší pozornost koncept sociálního podniku, příslušné právní předpisy však stanoví řadu povinností a omezení (které v běžné podnikatelské praxi prakticky neexistují), což vede k nízké konkurenceschopnosti sociálních podniků na trhu.

Kromě vnějších faktorů existují i vnitřní omezení – neschopnost profesionálně řídit organizaci, připravit dobrou nabídku, komunikovat a získávat finanční prostředky či zajistit transparentní výkaznictví. Problémem je dále získávání a udržení kvalitních zaměstnanců. Mezi vedoucími pracovníky neziskových organizací lze rovněž pozorovat vyhoření a následný odchod ze sociálního sektoru do komerční sféry.

Podpůrné a transparentní právní předpisy

Při vytváření příznivého (nebo alespoň neutrálního) prostředí pro aktéry ekosystému sociálního dopadu – vlastníky kapitálu a poskytovatele dopadu – hraje klíčovou roli stát. Veřejná správa ovlivňuje nejen regulační stránku, ale i celkovou atmosféru kolem společenské angažovanosti.

Strategie a míra otevřenosti veřejné správy vůči spolupráci se v jednotlivých zemích regionu liší. Některé země již zavedly specializované strategie a orgány pro dialog se zúčastněnými stranami, jiným ovšem předpisy a struktury, které by usměrňovaly a určovaly priority pro ostatní odvětví, stále chybí. Témata týkající se široce chápané společenské odpovědnosti a investic nejsou na pořadu dne a často se jimi zabývají různá ministerstva a malé útvary.

Zpráva také ukazuje, že právní systémy ve většině zemí střední a východní Evropy nemotivují vlastníky soukromého kapitálu ke sdílení svého bohatství. Daňové úlevy, které by motivovaly zejména velké dárce, jsou malé nebo neexistují vůbec. Byrokracie, netransparentnost a právní překážky, jako je DPH u služeb pro bono, nadále brání firmám, investorům i jednotlivcům ve větší společenské angažovanosti.

Ačkoli ekosystém sociálního dopadu v regionu střední a východní Evropy dozrává a nařízení EU tuto oblast podporují, členské státy ze střední a východní Evropy provádějí politiky EU různými způsoby, což vede k nekonzistenci právních předpisů mezi jednotlivými zeměmi. V praxi zatím v daném regionu neexistuje jednotný trh ani svoboda kapitálu, pokud jde o filantropii a další formy společenské angažovanosti.

Klíčová role akademické obce

Tváří v tvář četným výzvám souvisejícím s nedostatečnou osvětou a chybějícími znalostmi, nástroji a odborníky hraje při přípravě ekosystému na nadcházející změny klíčovou roli vzdělávací systém. Jeho úloha spočívá především v osvětě u dětí a mládeže, a to již od útlého věku, a dále v přípravě odborníků a expertů na oblast ESG a udržitelnosti, kteří jsou na trhu práce stále více žádaní.

V regionu je uznávána klíčová role vzdělávání. Cíl udržitelného rozvoje 4 (kvalitní vzdělání) je vnímán jako třetí nejdůležitější, společenská odpovědnost však stále ve velké míře chybí v učebních osnovách škol, včetně univerzit.