Slovenia Philanthropy and CSR in CEE [SI]

Posamezniki in podjetja imajo na razpolago čedalje več sredstev in so motivirani za spopadanje z najbolj perečimi družbenimi in okoljskimi izzivi. Podjetja so pričela delovati odgovorno in trajnostno ter so dodatno motivirana z vedno bolj ozaveščenimi zaposlenimi, vlagatelji in potrošniki. Kar 35 % Slovencev (vir: Filantropija v Srednji in Vzhodni Evropi (CEE) 2022) je pripravljenih plačati več za izdelke in storitve družbeno odgovornih blagovnih znamk. Razumevanje ovir na poti do večje družbene zavzetosti podjetij in posameznikov je v najboljšem interesu vseh nas.

 

Upamo, da bo seznam priporočil, pripravljen v sodelovanju z organizacijami, ki oblikujejo slovenski ekosistem družbenega vpliva, v pomoč pri določanju prednostnih nalog in usmerjanju nadaljnjih ukrepov.

 

Za spremembo jezika:

Če želite spremeniti državo:

   

PRENESI POROČILO

PROFIL DRŽAVE

Zgodovinsko gledano je družbena vključenost močno vpeta v slovensko družbo in predstavlja eno njenih pomembnih značilnosti. Tako posamezniki kot podjetja dejavno sodelujejo pri izgradnji in podpori lokalne skupnosti. Ko pride do krize ali zahtevnih situacij, se odzovejo številni pripadniki slovenske družbe. Ko gre za razvoj družbene angažiranosti, je država trenutno nedvomno v prehodnem obdobju.

Prenesite poročilo, da izveste več

DAVČNE IN PRAVNE

Ovire ter priporočila

Priporočilo: Spodbujanje državljanov Slovenije, da sprostijo svoje osebne dohodke v družbeno dobro z uvedbo davčnih spodbud za fizične osebe kot donatorje, poleg trenutno obstoječe sheme prerazporejanja davkov. Začetek razprave o davčnih olajšavah za korporativne donatorje – kakšne davčne spodbude bi jih spodbudile, da bi se s svojim kapitalom, sposobnostmi zaposlenih ipd. bolj ukvarjali s socialnimi vprašanji.

Prenesite poročilo, da izveste več

Priporočilo: Oblikovanje namenskega sklada, kamor bi vlada dodelila sredstva, ki jih ne dodelijo davkoplačevalci, in jih uporabila za povečanje zmogljivosti organizacij civilne družbe in podpornih organizacij.

Prenesite poročilo, da izveste več

Priporočilo: Uvedba davčnih spodbud za vlagatelje, ki jih to področje zanima (npr. nižji davek pri izstopu), ki bi ublažile tveganje, povezano z vstopnimi ovirami, bi lahko pozitivno vplivala na njihovo dejavnost na tem področju in razširila obseg podpore startupom.

Prenesite poročilo, da izveste več

Priporočilo: Uvedba komponente družbenega vpliva kot zahteve v glavne mehanizme financiranja s strani javnih institucij (nacionalni, EU-skladi) za poslovne subjekte, startupe in vlagatelje. Vključitev te komponente v analizo vseh podjetij, podprtih z javnimi sredstvi.

Prenesite poročilo, da izveste več

Priporočilo: Vzpostavitev enotne vstopne točke za socialne podjetnike v institucionalnem okviru. Povečanje dosega obstoječih javnih in zasebnih finančnih instrumentov za socialna podjetja ter vrst in raznolikosti finančnih mehanizmov, ki so na voljo socialnim podjetjem. Spodbujanje dostopa socialnih podjetij do trga glede javnih naročil. Ponovna opredelitev podobe socialnih podjetij, saj se pogosto dojemajo kot majhna podjetja, ki jih vodi izključno njihova filozofija, in ne kot potencialni partnerji pri poslovanju.

Prenesite poročilo, da izveste več

Priporočilo: Ustvarjanje pravega pravnega okvira, ki lahko olajša rast pridobitne dejavnosti nepridobitnih organizacij; zakonodaja bi morala biti glede tega manj stroga. Vredno je pogledati rešitve, ki veljajo na drugih trgih Srednje in Vzhodne Evrope, kjer je dohodek, ustvarjen za pridobitno dejavnost, z določenimi omejitvami tega dohodka v skupnem prihodku nepridobitne organizacije, oproščen davka, dokler se uporablja za doseganje zakonskih ciljev organizacije.

Prenesite poročilo, da izveste več

Priporočilo: Uvedba dodatnih socialnih meril v zakon o javnem naročanju, ki bi nagrajevali korporativne donatorje z dodatnimi točkami ali drugo prednostno obravnavo na javnih razpisih. Vredno bi bilo razmisliti o neki obliki certificiranja podjetij, kot so standardi ISO, s katerimi bi lahko naročniki preverjali, ali izvajalec (podjetje) izpolnjuje takšna merila.

Prenesite poročilo, da izveste več

»MEHKI« UKREPI

Postulati in priporočila

Priporočilo: Treba je predstaviti končne koristi, da bodo odločevalci razumeli tako neposredne kot posredne prednosti, ki jih lahko prinese družbena angažiranost. Med tistimi, ki jih velja izpostaviti, so zmanjšanje poslovnega tveganja, povečanje zadovoljstva zaposlenih in strank ter potencialno boljši dostop do kapitala. Dolgoročni izmerjeni učinek je lahko tudi orodje za ustvarjanje konkurenčne prednosti in inovativnosti.

Prenesite poročilo, da izveste več

Priporočilo: Uvedba usklajene izobraževalne strategije za različne skupine (podjetja, družbeni sektor, vlagatelje). Uvedba vprašanj družbene angažiranosti v zgodnje faze izobraževanja. Večja promocija tekočih dejavnosti, ki jih izvajajo univerze. Uvedba notranjih ciljev/ključnih kazalnikov uspešnosti in ocena univerz o vključevanju vprašanj trajnosti v vse študijske programe s strani predavateljev. Izmenjava najboljših praks.

Prenesite poročilo, da izveste več

Priporočilo: S spoznavanjem drugih akterjev na trgu se bodo verjetno povečale možnosti za medsebojno razumevanje in sodelovanje, kar bo imelo na koncu pozitiven učinek. Pomembna sta pristop razbijanja silosov in usklajevanje na makroravni, kar bi spodbudilo sodelovanje in povečalo medsebojno razumevanje ciljev. Javni sektor oziroma podporne organizacije lahko delujejo kot koordinator in spodbujajo različne sektorje k dejavnejšemu sodelovanju.

Prenesite poročilo, da izveste več

Priporočilo: Okrepiti je treba podporne organizacije in zagotoviti sredstva za njihove dejavnosti. Izboljšajo lahko sodelovanje ter olajšajo izmenjavo znanja in izkušenj med sektorji. Za učinkovito delovanje so potrebne močne organizacije, ki bodo motivirale in usklajevale takšne dejavnosti in pobude.

Prenesite poročilo, da izveste več

Priporočilo: Področje naložb v netradicionalne ponudnike družbenega vpliva se širi v zanimivo smer in vredno je poskrbeti za izobraževanje, informiranje in vzpostavitev sodelovanja med ponudniki kapitala kot tudi med ponudniki vpliva. To velja še toliko bolj, ker v Sloveniji že deluje kar nekaj pobud, ki pri analizi potencialnih naložb uporabljajo družbeni vpliv.

Prenesite poročilo, da izveste več

Priporočilo: Izrazitejša podpora in spodbujanje lokalne družbene vključenosti obrtnikov in manjših podjetij s strani javne uprave. Ko večja podjetja prilagajajo družbeno odgovorno delovanje svoji velikosti, pri načrtovanju ne smejo pozabiti na odgovornost do lokalne skupnosti.

Prenesite poročilo, da izveste več

VKLJUČITE SE

Vabimo vas, da podprete naša prizadevanja, bodisi finančno ali s svojimi strokovnimi storitvami, zlasti če ste nacionalni raziskovalni inštitut, podjetje s področja davčnih in pravnih storitev, oglaševalska/PR agencija ali če ste predstavnik medijev. Hvala.

STOPITE V STIK Z NAMI

PARTNERJI