Slovakia Philanthropy and CSR in CEE [SK]

Prieskum Filantropia v strednej a východnej Európe 2020 jasne ukazuje, že 65 % individuálnych darcov chce zvýšiť objem svojich darov na filantropické účely. Čoraz viac spoločností začína fungovať zodpovedným a udržateľným spôsobom, k čomu ich motivujú čoraz uvedomelejší zamestnanci, investori a spotrebitelia. Až 39 % Slovákov je už ochotných platiť viac za výrobky a služby, ktoré ponúkajú spoločensky zodpovedné značky.

 

Jedno je isté – jednotlivci aj firmy majú čím ďalej viac prostriedkov a prejavujú čoraz väčšiu ochotu účinne riešiť sociálne a environmentálne problémy. Aké prekážky im stoja v ceste?
Ak si chcete pozrieť odporúčania na zmeny pripravené v spolupráci s organizáciami, ktoré vytvárajú slovenský ekosystém s dosahom, stiahnite si ďalej uvedenú bezplatnú správu.

 

Zmeniť jazyk:

Zmeniť krajinu:

   

KE STAŽENÍ ZPRÁVY

ÚČASTNÍCI KONZULTÁCIÍ

Ashoka

Business Leaders Forum

Centre for Philanthropy

Circular Slovakia

Ekonomická univerzita v Bratislave

ESET

Google

Inštitút Rodinného Businessu

Nadácia Pontis

Slovak Business Agency

Slovak Telekom

Slovenská sporiteľňa, a.s.

Slovenské centrum fundraisingu

Sociálni inovátori, družstvo

The Green Foundation

Združenie podnikateľov Slovenska

Ženský algoritmus

Profil krajiny

V oblasti spoločenskej zodpovednosti došlo na Slovensku v posledných rokoch k dynamickému rozvoju. Mnohé štandardy a trendy vyskytujúce sa v rozvinutých krajinách je možné spozorovať aj na Slovensku, nie sú však zatiaľ úplne prispôsobené, čo znamená, že v nasledujúcich rokoch sa dá očakávať ďalší rozvoj sociálneho ekosystému. Kľúčovou zmenou, ktorá už prebehla a súvisí s lepším materiálnym zabezpečením populácie, je rastúci záujem o sociálne a environmentálne témy. Čoraz dôležitejšie sú veľké zastrešujúce organizácie, ktoré koordinujú podporu a profesionalizujú celý sektor. Stále viac spoločností zavádza stratégie založené na ESG (Environmental, Social and Governance).

Chcete-li si přečíst více, stáhněte si zprávu

PRÁVNE A DAŇOVÉ PROSTREDIE

Postuláty a odporúčania

Odporúčanie: Principiálne neodporúčame systém upravovať. Skôr obhajujeme iné, dodatočné možnosti priameho financovania sociálnych aktivít, ktoré by potenciálnym darcom priniesli konkrétne výhody, najmä daňové prázdniny, benefity, odpočítateľné položky.

Odporúčanie: Keďže tento právny predpis bol prijatý len nedávno, na jeho posúdenie je potrebný dlhší čas. Zavedenie rôznych špecifických benefitov pre predkladateľov ponúk v tendroch, ktorí podporujú sociálne a environmentálne ciele (bonusové body, výnimky), by však mohlo reálne zvýšiť mieru ich angažovanosti v týchto oblastiach.

Odporúčanie: Štát môže využiť množstvo nástrojov na podporu filantropickej činnosti medzi spoločnosťami. Môže zvážiť zavedenie dodatočných, špecifických výnimiek do legislatívy (napr. stanovením rozsahu darov, stanovením maximálneho hodnotového stropu na určité obdobie atď.).

Odporúčanie: Pri systéme financovania zo zdrojov EÚ na Slovensku je potrebná verifikácia a prípadné zavedenie pravidiel, ktoré fungujú v iných štátoch EÚ. Taktiež je potrebné priblížiť sa k cieľovej skupine – subjektom viazaným záväzkami definovanými v zmluve uzatvorenej s orgánmi, ktoré finančné prostriedky poskytli. Prínosom by bola informačná kampaň pre cieľové skupiny.

Odporúčanie: Bolo by užitočné, keby sa spustila informačná kampaň, ktorá by poukázala na výhody určitých foriem prevádzkovania verejnoprospešných činností.

„MÄKKÉ“ OPATRENIA

Postuláty a odporúčania

Odporúčanie: Podporovať dlhodobé plánovanie a činnosti. Podporovať menej obľúbené, avšak dôležité ciele vysvetlením ich dosahu. Podporovať spoločnosti a jednotlivcov, ktorí sú vzorom a používajú osvedčené postupy.

Odporúčanie: Vytvoriť stratégiu na národnej úrovni a predložiť ju všetkým sektorom. Vzdelávať širokú verejnosť, posilniť rétoriku o potrebe konať. Zjednodušiť legislatívu. Vytvoriť a podporovať stimuly. Odstrániť daňové a právne prekážky.

Odporúčanie: Dôležité je posilniť organizácie zastrešujúce darcov a podporovať ich úlohu pri vytváraní udržateľného ekosystému. Rozhodujúci je ich vplyv na medzisektorovú spoluprácu a výmenu znalostí a nápadov.

Odporúčanie: Vykonávať vzdelávacie činnosti na všetkých úrovniach. Je potrebné zorganizovať školenia pre firmy, správne rady, mladých podnikateľov a neziskové organizácie. Mali by sa posilniť akademické inštitúcie, aby pre trh vychovali kvalitných špecialistov na CSR/ESG. Pre školákov je potrebné vytvoriť vzdelávacie programy, vďaka ktorým by sa už v útlom veku naučili vnímať sociálne a environmentálne potreby.

Odporúčanie: Okrem stimulov pre individuálnych i firemných darcov je na financovanie sociálneho sektora potrebné vytvoriť systém jeho dlhodobého financovania.

Odporúčanie: Podporiť spoločnosti, aby v rámci svojich činností postupovali strategickejšie a zameriavali sa na dosah. Vytvoriť priaznivé daňové a právne prostredie. Odmeňovať a propagovať osvedčené postupy a katalogizovať ich.

Odporúčanie: Očakávať opatrenia zamerané na efektívnosť a dosah. Presadzovať prínosy udržateľného investovania medzi spoločnosťami (kombinujúc zisk a udržateľnosť) a neziskovými organizáciami (lepšia ponuka, vyššia miera spolupráce, dôraz na dlhodobé, udržateľné ciele).

Odporúčanie: Vysvetliť lídrom SME prínosy spoločensky zodpovedného správania. Vzdelávať ich. Ak ste väčšia a skúsenejšia spoločnosť, podeľte sa o príklady osvedčených postupov, nástrojov a riešení.

ZAPOJTE SA

Zvážte, prosím, či podporíte naše projekty finančne alebo svojimi profesionálnymi službami, a to najmä v prípade, že ste výskumný ústav, daňovo-právna spoločnosť, reklamná agentúra, PR agentúra alebo médium. Ďakujeme.

KONTAKTUJTE NÁS

PARTNERI