Forbes: Corporate Philanthropy Needs a Greater Investment in Social Innovation

Forbes: Corporate Philanthropy Needs a Greater Investment in Social Innovation

corporate philanthropy

The article was co-authored by Samira Khan (Global Impact Engagement at Salesforce.org) and Anna Korzeniewska (Founder of Social Impact Alliance for Central & Eastern Europe) as part of “CEE Philanthropy Series 2021”. It was originally published on https://www.forbes.pl/ on February 5, 2021.

CEE Philanthropy Series 2021:
Corporate Philanthropy Needs a Greater Investment in Social Innovation

When a corporation develops its philanthropic approach, it should consider all of its assets to create value in society – funds, time, networks, employee skills, and partner capabilities. The corporation should leverage a bottom-up understanding of root causes of  societal problems with top-down business know-how and resources.

The key question for corporate philanthropy lies in the change that a corporation is trying to make or effect in the world, and how it brings its full power to bear on the challenge through philanthropy.  This involves: (1) strategy, or corporate stakeholders aligning on that change or priority challenges to solve for society; (2) a strong understanding of a corporation’s resources and assets and how they are allocated for social good; and (3) a realization of value created or destroyed, the impact, on various stakeholders and society at-large, of its business, including its philanthropic activities.

More specifically, corporate philanthropy is increasingly moving well beyond grant making to mobilizing all of the assets that corporations bring to bear on its stakeholders.  For example, the genesis of Salesforce’s 1-1-1 model is an important part of Salesforce history, whereby the company dedicates  1% of its product, 1% of its equity, and 1% of its time for good.  This involves social innovation, human capital, and even relationships / relational capital beyond financial capital. When a corporation considers how to develop its philanthropic approach, it should consider all of its assets or types of capitals by which it creates value in society.

The Sustainable Development Goals (SDGs) serve as a great universal language to capture global challenges across sectors, representing the world’s to-do list, and covering areas like climate, health, education, equality, and more. Yet, they are 17 broad challenges; and not all industries or organizations may be equally positioned to improve or reduce harm relating to each.  These differences may be a function of the industries’ operations; the passion of its leaders and people; or the priorities in the given markets or geographies in which it operates and the most critical challenges in those places.  Gaining clarity on topics of focus, while being realistic about what one can accomplish given the resources or size of the organization is also critical to success.

Achieving lasting impact will require not only initiatives that are systemic and go beyond traditional corporate philanthropy, but also that reward innovative approaches and provide funding or support to emerging, bold ideas – looking at their potential rather than mainly the risk of failure. Through grants and other resources, companies more and more often offer a chance for organizations to test out, build, and scale projects that initially seem too far-fetched or ambitious to be funded by established philanthropic institutions.

Technology companies are pioneers in this approach. They promote the innovative use of technology to achieve a breakthrough in tackling complex problems in the society. By creating or getting involved in initiatives supporting social issues with their products and competence, the founders send a strong signal to the startup ecosystem that strategic philanthropy should be the norm, not the exception (read more HERE).

Companies operating in the countries of Central and Eastern Europe try to follow this approach. Many of them are global citizens, like Salesforce or Google. With their global know how and the understanding of local markets, they support nonprofits to reach beyond their usual methods of work and set ambitious new goals. What may be interesting for for-profits, non-profits and academic centers is that Google.org has just launched Google.org Impact Challenge – a €2M total fund to support and empower organizations from CEE region that work on creative attempts at tackling the widening social inequalities in the region.

Whether engaging in grant making, tech philanthropy, or the contribution of time, it is also important to track the impact of the philanthropic activity, especially the additive impact to the societal challenge – whether this be about climate change, equality, education and workforce development, or another topic.  Systems change is becoming an increasingly important lens, but thus far, it has been very difficult to measure the additive impact of a sector, collectively, or singular organization on a global challenge. Yet, there needs to be some mechanism of impact measurement, management, and reporting in place – even if it begins as partner or customer narratives.

In the absence of ways to measure and manage impact well, clearly identifying levers of change, we find corporations focusing on emerging topics from the geographies or hubs in which they operate in a bottoms-up way while relying on executive vision, drive, and passion to lead a culture around swift and transformative philanthropic action in both times of a crises and with a regular cadence around issues that matter most to them.  Yet, there needs to be a greater focus on dialogue and co-creation across organizations, sectors, and geographies or markets on global challenges. This requires a greater philanthropic investment in social innovation.

 

Samira Khan – Senior Manager at Global Impact Engagement at Salesforce.org (the social impact center of Salesforce). Samira has worked across corporations, governments, and the social sector for over thirteen years on innovative solutions to solving some of society’s greatest challenges.  She is especially interested in corporate venturing and business model innovations for good. Her work spans the Americas, the Middle East, and Asia. She is a former strategy / management consultant; and while at A.T. Kearney in Southeast Asia, she played a lead role in starting and building its social impact organization. She is also passionate about topics related to gender and youth empowerment toward the Sustainable Development Goals (SDGs). She can be found @samiraakhan on Twitter / LinkedIn.

More Anna’s articles written for Forbes can be found here:
English: https://ceeimpact.org/category/forbes/

Polish: https://www.forbes.pl/autorzy/anna-korzeniewska 

 

*  * *

 

Artykuł został napisany przez Samirę Khan (Senior Manager, Global Impact Engagement w Salesforce.org) i Annę Korzeniewską (Założycielkę Social Impact Alliance for Central & Eastern Europe) w ramach cyklu publicystycznego CEE Philanthropy Series 2021. Artykuł został opublikowany 5 lutego 2021 roku na https://www.forbes.pl/.

CEE Philanthropy Series 2021:
Potrzebujemy większych inwestycji w innowacje społeczne

Aby tworzyć prawdziwą wartość, firma angażująca się społecznie powinna działać długofalowo, odważnie wspierając ambitne, a może nawet nieszablonowe projekty oraz wykorzystując wszystkie swoje zasoby – pieniądze, czas, kontakty i kompetencje. Jak firmy mogą odpowiedzieć na globalne wyzwania, przed którymi stoi świat? Jak wykorzystać swój biznesowy know-how, żeby realnie rozwiązywać problemy społeczne?

Uniwersalnym językiem służącym do zrozumienia globalnych wyzwań są cele zrównoważonego rozwoju (SDGs). Obejmują one 17 obszarów, takich jak klimat, zdrowie, edukacja, rynek pracy czy kwestie równościowe, jednak nie wszystkie branże, sektory lub organizacje są w równym stopniu zainteresowane i przygotowane do tak szerokiego i różnorodnego zaangażowania. Może to wynikać ze specyfiki branży, wyzwań społecznych na danym rynku lub obszarze geograficznym, a także pasji liderów firmy i jej pracowników. Co firma powinna wziąć pod uwagę angażując się społecznie?

Strategiczne podejście

Kluczowa jest decyzja, na których obszarach społecznych chcemy się skupić, jednak nie mniej ważne jest realistyczne podejście do tego, co jesteśmy w stanie osiągnąć – biorąc pod uwagę posiadane zasoby i wielkość organizacji. Działalność społeczna firm, w tym filantropia korporacyjna, w coraz większym stopniu wykracza poza przyznawanie wsparcia finansowego. Firmy coraz częściej mobilizują wszystkie swoje aktywa, którymi mogą wywierać wpływ na swoich interesariuszy i wytworzyć wartość w społeczeństwie – innowacje społeczne, kapitał ludzki, a nawet relacje. Dobrym przykładem takiego działania jest Salesforce. W swoim modelu 1-1-1 na czynienie dobra przeznacza 1% produktu, 1% kapitału i 1% czasu.

Warto, aby firma, która dzięki zaangażowaniu społecznemu chce wywołać pozytywne zmiany na świecie, zastanowiła się czy wykorzystuje swoją pełną moc, aby osiągnąć założony cel. (1) Czy strategia firmy uwzględnia zmiany, które chce wywołać, (2) czy wewnątrz firmy jest dobre zrozumienie celów działalności społecznej oraz jakie zasoby i w jaki sposób planuje zaangażować w ich osiągnięcie; oraz (3) czy firma uświadamia sobie, jaki wpływ na interesariuszy i ogół społeczeństwa ma jej działalność biznesowa, pozytywny lub negatywny.

Docenienie potencjału

Osiągnięcie trwałego wpływu społecznego będzie wymagało zaangażowania wszystkich sektorów, w tym biznesu, w inicjatywy systemowe, ale także docenienia innowacyjnego podejścia oraz zapewnienia finansowania i wsparcia dla nowych, odważnych pomysłów – oceniając przede wszystkim ich potencjał, a nie ryzyko niepowodzenia. Poprzez zapewnienie grantów i innych zasobów, firmy mogą umożliwić organizacjom możliwość tworzenia, testowania i skalowania projektów, które początkowo wydają się zbyt daleko idące lub zbyt nieszablonowe, aby mogły być finansowane przez uznane instytucje filantropijne.

Pionierami w takim podejściu są firmy technologiczne. Promują one innowacyjne wykorzystanie technologii w celu osiągnięcia przełomowych rozwiązań w zakresie złożonych wyzwań społecznych. Tworząc lub angażując się w tego typu inicjatywy swoimi produktami i kompetencjami, założyciele firm technologicznych wysyłają silny sygnał do ekosystemu startupów, że strategiczna filantropia powinna być normą, a nie wyjątkiem (więcej TUTAJ).

Korporacje działające w krajach Europy Środkowo-Wschodniej starają się podążać za tym podejściem. Dzięki swojej globalnej wiedzy i znajomości rynków lokalnych, firmy takie jak Salesforce czy Google wykraczają poza tradycyjne metody wsparcia i wspierają organizacje społeczne w wyznaczaniu nowych, ambitnych celów. Filantropijna odnoga firmy Google, Google.org, w styczniu br. uruchomiła Google.org Impact Challenge dla Europy Środkowo-Wschodniej. Jest to fundusz o łącznej wartości 2 milionów euro na wsparcie i wzmocnienie organizacji, które pomagają zdobywać kompetencje przyszłości. Google.org angażuje w ten projekt swoje najsilniejsze zasoby – środki finansowe, wiedzę, innowacje i technologię.

Badanie wpływu społecznego

Niezależnie od tego, czy firmy angażują się w tematy społeczne w formie darowizn, dostarczając technologie czy poświęcając czas, ważne jest aby śledziły wpływ swojej działalności filantropijnej na wyzwania społeczne. Jak dotąd bardzo trudno było zmierzyć wpływ sektora prywatnego – czy to pojedynczej firmy, czy kolektywnie – na globalne wyzwania. Firmy muszą jednak zacząć wdrażać i ulepszać mechanizmy pomiaru wpływu, zarządzania i raportowania – nawet jeśli miałyby zacząć od rozmów z partnerami lub klientami.

Wobec trudności związanych z mierzeniem i zarządzaniem wpływem społecznym, korporacje koncentrują się na bieżących, pojawiających się na danym obszarze geograficznym wyzwaniach. W działalności filantropijnej opierają się na wizji wykonawczej, zarówno w sytuacjach kryzysowych jak i w standardowej działalności. W obliczu globalnych wyzwań powinny jednak położyć większy nacisk na dialog i współtworzenie rozwiązań, głównie systemowych, pomiędzy firmami, sektorami i rynkami. Wymaga to większych i odważniejszych inwestycji filantropijnych w innowacje społeczne.

Samira Khan – Senior Manager w Global Impact Engagement w Salesforce.org. Jest twórczynią zmian społecznych i opracowuje nowe sposoby rozwoju firmy (tzw. intrapreneur). Pasjonuje się opartym na empatii, innowacyjnym podejściu do polepszania dobrobytu społecznego i rozwiązywania globalnych wyzwań. 

Więcej artykułów napisanych przez Annę Korzeniewską dla Forbes można znaleźć tutaj:
Polish: https://www.forbes.pl/autorzy/anna-korzeniewska
Angielski: https://ceeimpact.org/category/forbes/