Czech Republic Philanthropy and CSR in CEE [cz]

Z průzkumu Filantropie ve střední a východní Evropě 2020 jasně vyplývá, že 65 % dárců z řad fyzických osob chce zvýšit objem svých darů na filantropické účely. Stále více firem začíná fungovat odpovědným a udržitelným způsobem, k čemuž je motivují stále uvědomělejší zaměstnanci, investoři a spotřebitelé. Až 39 % Čechů je ochotno platit více za výrobky a služby nabízené společensky odpovědnými značkami.

 

Jedno je jisté – jednotlivci i firmy mají stále více prostředků a ochoty účinně řešit sociální i environmentální problémy. Jaké překážky jim stojí v cestě? Chcete-li se seznámit s doporučeními na změny, připravenými ve spolupráci s organizacemi, které utvářejí české dopadové prostředí, stáhněte si níže zdarma příslušnou zprávu.

 

Změna jazyka:

English Czech

Změna země:

   

KE STAŽENÍ ZPRÁVY

ÚČASTNÍCI KONZULTACÍ

Ashoka

Asociace malých a středních podniků (AMSP)

Asociace společenské odpovědnosti (A-CSR)

Asociace veřejně prospěšných organizací (AVPO CR)

Czech Invest

EY

Frank Bold

Glopolis

Google

Lidl Česká republika

Nadace Via

Silke Horakova

Skupina ČEZ

Snadnedarcovstvi

Vodafone

Vysoká škola ekonomická v Praze

PROFIL ZEMĚ

Česká republika se vyznačuje dobře rozvinutým sociálním prostředím, a proto je často prezentována jako vzor pro region střední a východní Evropy. Z výzkumu „Filantropie ve střední a východní Evropě 2020“ vyplynulo, že ve srovnání s Polskem, Slovenskem a Maďarskem je průměrná hodnota darů nejvyšší právě zde. V posledních letech význam společenské odpovědnosti v České republice výrazně roste. Tuto problematiku si uvědomuje a zajímá se o ni stále více lidí. Sled velkých krizí (covid-19, tornádo na Moravě, válka na Ukrajině) Čechy přesvědčil, že vzájemná podpora a pomoc hrají klíčovou roli. Sociální sektor a veřejná správa by proto měly o nahromaděný sociální kapitál pečovat a dále kultivovat ochotu občanů jednat. A to nejen v době krize.

Stáhněte si zprávu a přečtěte si více

PRÁVNÍ A DAŇOVÉ ZÁLEŽITOSTI

Postuláty a doporučení

Doporučení: Nezbytným předpokladem pro to, aby zúčastněné strany dokázaly pravidla snadno interpretovat a aby jim právní předpisy nebránily ve zvyšování míry dárcovství, je zjednodušení právní úpravy, vytvoření pobídek a vysvětlení složitějších předpisů.

Doporučení: Pomocí finanční analýzy je nutné ověřit, zda zavedení zvýšeného limitu slevy na dani přispělo k nárůstu výše darů; pokud ano, je třeba zvážit jeho zachování jako nového normálu. Mechanismus by měl být rovněž dále zjednodušen.

Doporučení: Je třeba vytvořit více výjimek z obecného pravidla, nejlépe v souladu se sociální a environmentální strategií státu. V současné době se jediná relevantní výjimka z DPH týká dodání zboží uznaným humanitárním a charitativním organizacím, které toto zboží následně vyvážejí mimo EU (např. na Ukrajinu) v rámci své humanitární, charitativní nebo vzdělávací činnosti.

Doporučení: České právní předpisy je nutné upravit tak, aby služby pro bono zvýhodňovaly z hlediska DPH. Dále je třeba šířit osvětu a znalosti o tom, jak lze služby pro bono z hlediska DPH poskytovat co nejefektivněji.

Doporučení: V krátkodobém horizontu mohou být stávající platformy veřejných sbírek využívány třetími stranami. Dlouhodobým řešením by bylo zavedení legislativních úprav, jejichž cílem by bylo najít novou rovnováhu mezi ochranou veřejnosti před podvodnými sbírkami a službou oprávněným společenským zájmům prostřednictvím zjednodušení, odbyrokratizování a podpory dárcovství.

Doporučení: Legislativní úpravy jsou nezbytné pro vytvoření nových příležitostí pro dobrovolnickou činnost zaměstnanců v rámci pracovního poměru, nejen mimo něj. Dobrovolnická činnost by například mohla být při splnění určitých podmínek (např. dohoda mezi zaměstnavatelem a zaměstnancem) považována za výkon práce dle pracovní smlouvy.

Doporučení: K širšímu využívání sociálního podnikání by mohlo přispět sblížení institutů sociálního podniku a daňově zvýhodněného veřejně prospěšného poplatníka.

„MĚKKÉ“ AKCE

Postuláty a doporučení

Doporučení: Sdílení osvědčených postupů, iniciace spolupráce v rámci odvětví i mezi odvětvími. Vytváření prostoru pro výměnu názorů, podporu spolupráce a sběr spolehlivých údajů. K usnadnění spolupráce i stanovení priorit u opatření napomůže jednotný, komplexní, univerzální a dostupný zdroj znalostí.

Doporučení: Realizace vzdělávacích aktivit souvisejících se sociální angažovaností na všech možných úrovních. Školení pro firmy, neziskové organizace a veřejné instituce. Poskytování vzdělávání v oblasti měkkých dovedností pro práci s různými subjekty a názory apod.

Doporučení: Ve firmách by měl být kladen větší důraz na systémové přístupy. Firmy by měly být podporovány v tom, aby přijímaly přístupy založené na výpočtech dopadů a kvalitativních měřítkách úspěchu. Měly by být posilovány týmy ESG/CSR.

Doporučení: Zaměření na tyto skupiny, zkoumání jejich motivace, potřeb a problémů a následné řešení. Tvorba nástrojů a kampaní v souladu s jejich způsobem myšlení a jednání. V popularizaci sociální angažovanosti hraje klíčovou roli neustálé zvyšování míry zapojení tohoto segmentu.

Doporučení: Přechod od krátkodobých projektů k dlouhodobým, strategicky orientovaným činnostem. Zavedení měkkých kritérií pro hodnocení iniciativ v procesu udělování grantů a výhod pro účastníky výběrových řízení, kteří podporují sociální a environmentální cíle. Je nutné vytvořit dlouhodobé financování aktérů sociálního sektoru.

Doporučení: Podpora vzorů mezi firmami a jejich vedoucími pracovníky i fyzickými osobami. K růstu angažovanosti by měly být využívány osvědčené postupy.

ZAPOJTE SE

Prosíme, zvažte možnost podpořit naše aktivity finančně nebo svými odbornými službami, zejména pokud jste výzkumný ústav, daňová a právní společnost, reklamní agentura, PR agentura nebo mediální subjekt. Děkujeme.

KONTAKTUJTE NÁS

PARTNEŘI