Fond na obnovu

Strategická podpora dodávateľského reťazca v období COVID-19

V situácii vysokej neistoty, ktorej dnes čelíme v súvislosti s COVID-19, v prvom rade sa zameriavame na bezpečnosť našej firmy a zamestnancov. V podnikaní však nikdy nepôsobíme sami. Je to prepojený systém, v ktorom dodávatelia a zhotovitelia zohrávajú kľúčové roly. Podľa správy McKinsey COVID-19: Implications for business,, odolnosť dodávateľského reťazca bude dlhodobej perspektíve podstatná pre zachovanie stability podnikov. Dá sa to okrem iného dosiahnuť poskytovaním finančnej pomoci pre malé a stredné podniky, ktorí čelia finančným problémom v dôsledku COVID-19. Najprv identifikujme, ktorí ľudia a ktoré subjekty z nášho okolia majú podstatný význam pre naše podnikanie, keď začneme doháňať straty, a postarajme sa, aby prežili súčasné ťažké obdobie. To, že sa postaráte o vaše podnikateľské prostredie, pomôže minimalizovať negatívny dopad pandémie na ekonomiku, pracovný trh a vašu vlastnú organizáciu.

Sme presvedčení, že udržanie odolnosti dodávateľského reťazca bude kľúčovou činnosťou pri obnove hospodárstva – národného, regionálneho a globálneho, vytvorili sme Fond na obnovu. Fond sa zameriava na rôzne aktivity proti dôsledkom COVID-19. Umožňuje podnikateľom podporovať pre nich kľúčové osoby a subjekty, ktoré utrpeli alebo môžu utrpieť v dôsledku pandémie tak, aby sa počas ako aj po COVID-19 mohli obnoviť normálne podnikové a obchodné procesy.

S pomocou Podpornému fondu bude možné zaručiť stabilitu:

Kľúčovým osobám

Firmy, okrem vlastných zamestnancov, využívajú aj služby samostatne zárobkovo činných osôb ako aj osôb zamestnaných na dohodách o pracovnej činnosti. Napriek sľubovanej vládnej podpore nemusia prežiť dlhšie prestoje v dôsledku COVID-19.

Kľúčovým dodávateľom

Ak v procese výroby alebo poskytovania služieb využívame prvky alebo know-how poskytované špecializovanými, často malými subjektmi, v prípade, ak v čase obnovenia bežných obchodných procesov budú chýbať, môže to zabrzdiť alebo znemožniť, aby sa všetky procesy efektívne rozbehli po COVID-19.

Výrobcovia kľúčových surovín a komponentov

Ak je ekonomika založené na rozptýlených výrobcoch hlavnej suroviny pre dané odvetvie, môže to predstavovať problém pre celé odvetvie. Udržanie týchto subjektov v dobrej kondícii je rozhodujúce pre mnoho firiem, ktoré môžu vytvárať rôzne aliancie s týmto cieľom.

Cieľ fondu upravuje článok 4 zákona z 24. apríla 2003 o mimovládnych aktivitách a dobrovoľníctve. Právne a finančné podrobnosti nájdete v dolu uvedenej sekcii FAQ.

ANGAŽUJTE SA! PODPÍŠTE STRUČNÚ DOHODU A FINANČNE PODPORTE FOND.

Bank: Citi Handlowy, PL 77 1030 0019 0109 8534 0000 3845, SWIFT: CITIPLPX.

Prostredníctvom financovania Fond na obnovu môžete podporiť vami vytipovaných jednotlivcov, vrátane SZČO, právnické osoby, spoločenské organizácie, hospodárske inštitúcie alebo iné subjekty, ktorú sú kľúčové pre vaše podnikanie alebo pre vaše odvetvie. Fond môžete podporiť aj bez konkrétneho cieľa. V tomto prípade my, spolu s Radou, ktorú tvoria odborníci a experti z rôznych odvetví a oblastí, po konzultácii s odborovými organizáciami a so združeniami zamestnávateľov, rozhodneme, kto sa stane príjemcom fondu.

Ceníme si čas, ktorý je v tejto mimoriadnej situácii pre podnikateľov jedným z najcennejších zdrojov, preto sme obmedzili angažovanie firiem iba na podpísanie jednej stručnej dohody.  Vďaka našim skúsenostiam s riadením fondov urobíme zvyšok sami, aby ste sa mohli zamerať na svoje podnikanie.

 

PREČO SA OPLATÍ STAŤ SA ČLENOM FONDU?

01

Spolu môžeme ovplyvniť
viac.

02

Vykazujeme (finančne
aj nefinančne).

03

Zabezpečujeme administratívnu,
právnu a daňovú
podporu.

PARTNERI

  Kontaktný formulár

  FAQ

  Fond na obnovu bol vytvorený s cieľom zamerať sa na rôzne aktivity proti dôsledkom COVID-19. Umožňuje podnikateľom podporovať pre nich kľúčové osoby a subjekty, ktoré utrpeli alebo môžu utrpieť v dôsledku pandémie tak, aby sa počas ako aj po COVID-19 mohli obnoviť normálne podnikové a obchodné procesy.

  Zachrániť ohrozené pracovné miesta a podniky. Na základe tohto ukazovateľa sa bude vykazovať vplyv fondu.

  Poskytnutím daru na špeciálny účet fondu:

  Citi Handlowy Bank

  Číslo účtu: PL77 1030 0019 0109 8534 0000 3845

  SWIFT: CITIPLPX

  Stačí, keď vyplníte formulár alebo sa na nás priamo obrátite (COVID@ceeimpact.org).

  Podpíšeme jednu stručnú dohodu o darovaní. Cieľ fondu upravuje článok 4 zákona z 24. apríla 2003 o mimovládnych aktivitách a dobrovoľníctve.

  Vy rozhodujete, kto dostane podporu. Môžete podporiť tak fyzické osoby, vrátane SZČO, ako aj právnické osoby, spoločenské organizácie, odborové inštitúcie a mnoho ďalších. Fond môžete tiež podporiť bez stanovenia konkrétneho cieľa, prostriedky budú použité na realizáciu charitatívnych úloh Nadácie, v súlade s článkom 4 zákona z 24. apríla 2003 o mimovládnych aktivitách a dobrovoľníctve.

  Áno, môžete prispieť do fondu bez stanovenia konkrétneho cieľa. V tomto prípade my, spolu s Radou, ktorú tvoria odborníci a experti z rôznych odvetví a oblastí, po konzultácii s odborovými organizáciami a so združeniami zamestnávateľov, rozhodneme, kto sa stane príjemcom fondu.

  K fondu sa môžu pripojiť darcovia (fyzické a právnické osoby) z celého sveta, avšak podpora bude poskytovaná ľuďom a subjektom z regiónu strednej a východnej Európy (CEE).

  Nie. Akákoľvek suma pre fond má význam. Našou úlohou je spojiť menšie sumy do väčších, viac strategických aktivít – pre odvetvia alebo skupiny firiem/dodávateľov. Pripomíname, že Fond na obnovu bol vytvorený s cieľom poskytovať strategickú podporu zdrojom (vrátane ľudského kapitálu) a dodávateľským reťazcom, pretože tieto činnosti sú z dlhodobej perspektívy kľúčové na obnovu ekonomiky – miestnej, národnej, regionálnej a globálnej.  Všetky činnosti realizujeme v súlade s článkom 4 zákona z 24. apríla 2003 o mimovládnych aktivitách a dobrovoľníctve.

  Finančné prostriedky z fondu sa poskytnú príjemcom vo forme darov.

  Po podpísaní dohody a po prijatí prostriedkov na účet, okamžite sa skontaktujeme s osobami/subjektmi, ktoré ste vytipovali na podporu, alebo vás pomôžeme efektívne identifikovať subjekty, ktoré potrebujú pomoc. Hneď ako s nimi podpíšeme príslušné dohody, prevedieme im prostriedky.

  Suma poskytnutá vami uvedeným subjektom alebo osobám závisí od vašich pokynov, alebo ak nám toto rozhodnutie ponecháte, od nášho nezávislého rozhodnutia. Je dôležité, aby príjemcovia po prijatí daru náležite zúčtovali daň z dedičstva a darov, ak sa to vyžaduje.

  O tom rozhodujete vy. Podpora bude poskytovaná podľa vašich pokynov – raz alebo pravidelne.

  Áno, pre všetkých partnerov fondu sme pripravili kompletné informačné materiály a texty tak pre internú ako aj externú komunikáciu .

  Fond je non-profit iniciatíva. Obsluha fondu, podľa globálnych štandardov Charity Navigator, je na úrovni 10 % poskytnutej sumy. V súčasnej hospodárskej situácii sme sa však rozhodli znížiť túto hodnotu na 0,1-3%, v závislosti od výšky poskytnutej podpory. Tieto prostriedky nám umožnia pokryť náklady súvisiace so správou fondu (predovšetkým právne a účtovnícke služby). Ak výška prostriedkov na obsluhu Fondu presiahne skutočné náklady, rozdiel sa použije na plnenie všeobecných cieľov fondu. Administratívne náklady súvisiace so správou fondu sú súčasťou daru, v súlade s článkom 4 zákona z 24. apríla 2003 o mimovládnych aktivitách a dobrovoľníctve.

  Poskytnutie darov na základe dohody podpísanej s fondom maximálne zjednodušuje formality v tomto rozsahu. Fond na seba preberá všetky administratívne činnosti, napríklad podpisovanie dohôd s príjemcami, ako aj obsluhu prevodov a zúčtovania poskytnutých prostriedkov. Vďaka strategickým aktivitám môžeme spojiť menšie príspevky, ktoré budú mať výsledne oveľa väčší vplyv (impact).