Forbes: Shifting Focus. From Tech to Impact Revolution

Forbes: Shifting Focus. From Tech to Impact Revolution

Impact revolution

The article was co-authored by Nov Chemouny Liss (Senior Business Designer at Designit and an impact investing professional experienced in Impact Management, Measurement and ESG strategy) and Anna Korzeniewska (Founder of Social Impact Alliance for Central & Eastern Europe) as part of “CEE Philanthropy Series 2021”. It was published on https://www.forbes.pl/ on September 21, 2021 with editorial changes from Forbes.

CEE Philanthropy Series 2021:
Shifting focus: From the Tech revolution to the Impact revolution

Innovation and digitalization have the potential to create meaningful solutions for humanity. In order to harness those advantages to our benefit, companies need to internalize and manage their impact on society and on the planet. Moving away from praising innovation for the sake of being innovative, to praising tech as an enabler for impact is a significant step towards a more purposeful economy.

As the tech revolution comes of age, a movement towards a purpose driven economy calls for our attention. Purpose economy, or Industry 5.0 as many already call it, is a transition towards a sustainable and resilient future. Research clearly shows that almost 50% of CEE consumers are looking for impactful goods and are willing to pay a little more for them. Responsible brands are reorienting their strategy to align. However, impact management and measurement remain the last piece of this puzzle.

Moving towards a purpose driven economy

Digital solutions are all around us. They facilitate life for us, create jobs and drive economic growth. It was technology and medical teams who enabled us to confront COVID-19 and the unprecedented hurdles it brought. Companies developed digital tools overnight, something that has speeded the adoption of digital technologies by several years.

We’ve come far, but it is time to acknowledge that technology also impacts people, challenges long standing social structures and leaves its mark on the planet.

Aaron Hurst, in his book “The Purpose Economy”, argues that today’s market is experiencing a shift from the age of the Information Economy, where technology and innovation are the leading drivers of US gross domestic product (GDP), to a Purpose-Driven economy, where a company’s social strategy and how it engages with stakeholders, employees, communities, and customers — determines the company success.[1]

Hurst’s theory is a cursor to the change the digital and tech arenas might need to undertake. As we internalize the accountability we bear as individuals and organizations to enhance the sustainability and resilience of the planet, we must step away from consumerism to a more holistic view that accounts for planet and people.

Impact: Internalize, Manage and Measure

To do that, companies must consider the impact they have on the society and environment. All companies have impact, defined as changes to a social system. Impact can be positive, negative or both. However, very few companies manage and measure their impact. Measuring and managing impact both are necessary when walking towards a purpose-driven economy, or a reimagined capital market. In absence of clearly defined impact strategy, decisions will continue to be made solely on financial metrics that do not present a holistic view of how companies create value to their stakeholders.

Positive market trends were already identified with correlation to corporate social impact efforts. In addition, a recent Deloitte report found that measuring business value of corporate social impact will not only elevate the brand and support talent attraction and retention, but it will also raise internal efficiency as an engine of innovation, spurring increased revenue from new products and new markets.

Standardized tools

There are globally accepted tools to measure and manage impact. Impact Measurement Project is a leading example of a flexible and comprehensible framework companies can adopt to measure their impact while aligning with the UN 17 Sustainable Development Goals. Another one is Harvard Business School’s Impact Weighted Accounts project that promotes the monetization of impact so it can be integrated and accounted for in a company’s financial disclosures in order to capture the company’s real value. Noting these is important so companies can shake off from statements like ‘impact management is not standardized, hence, we cannot do it’.

Managing and measuring a business impact is different than reporting on ESG (Environmental, Social Governance), which are central factors in measuring the sustainability and societal impact of a company or business. However, not mutually exclusive. Meaning, reporting on supply chain conducts, Diversity, Equity and Inclusion issues and so forth, will not equip companies and investors with a snapshot on the impact of a company’s services, operations, or products. Yet, ESG reporting can set the stage for the claim that a company with a high ESG ranking will probably have more positive than negative impact.

Tesla is an example of a company that utilizes innovative technology to create value which is sustainable and impactful and makes sure to manage, measure and report about its impact.

Technology as an enabler for impact

Social unrest, the climate crisis and COVID-19 , all are pushing us away from praising digital disruption, to praising digital as an enabler for impact. They force us to shift our focus to searching for humanity-centered solutions. Digital transformation cannot be the end goal anymore, but a means towards a more purposeful, significant and impactful future.

[1] Aaron, Hurst. (2014). The Purpose Economy: How your desires for impact, personal growth and community is changing the world. USA: Imperative Press.

* * *

Nov Chemouny Liss is a Senior Business Designer at Designit and an impact investing professional experienced in Impact Management and Measurement and ESG strategy. Up until recently, she worked with investors and organizations to embed social impact narrative to their fund and manage their impact strategy. Nov previously worked in NY as a consultant for CECP, research and consultancy nonprofit, and Citi Ventures, focusing on impact measurement and evaluation of ESG reporting with alignment to the SDGs. Nov has an MPA from NYU, where she specialized in Social Impact, Innovation, and Investment through an international development perspective. She is P.E.O 2019 International Peace Scholarship recipient for advanced degrees in the US.

* * *

More Anna’s articles written for Forbes can be found here:
English: https://ceeimpact.org/category/forbes/

Polish: https://www.forbes.pl/autorzy/anna-korzeniewska 

 

*  * *

 

Artykuł został napisany przez Nov Chemouny Liss, ekspertkę w zakresie mierzenia i zarządzania wpływem oraz inwestycji impaktowych, starszą projektantkę biznesową w Designit oraz Annę Korzeniewską, Założycielkę Social Impact Alliance for Central & Eastern Europe), w ramach cyklu publicystycznego CEE Philanthropy Series 2021. Artykuł, ze skrótami od redakcji, został opublikowany 21 września 2021 roku na https://www.forbes.pl/.

CEE Philanthropy Series 2021:
Od rewolucji cyfrowej do gospodarki pozytywnego wpływu

Innowacje i cyfryzacja mają olbrzymi potencjał do tworzenia rozwiązań ważnych dla ludzkości. Bycie innowacyjnym to już jednak w dzisiejszych czasach za mało. Aby w pełni wykorzystać możliwości, jakie dają nam nowe technologie, firmy muszą zacząć zarządzać swoim wpływem na społeczeństwo i planetę. Potraktowanie technologii jako czynnika, który umożliwia zmianę świata na lepsze, będzie znaczącym krokiem w kierunku gospodarki pozytywnego wpływu.

Purpose economy, inaczej Przemysł lub Gospodarka 5.0, to zmiana w kierunku zrównoważonej przyszłości. Badania wyraźnie pokazują, że społeczna odpowiedzialność stymuluje wzrost przychodów – prawie 50% konsumentów z Europy Środkowo-Wschodniej, w tym z Polski, już dzisiaj jest gotowych zapłacić nieco więcej za produkty i usługi firm odpowiedzialnych społecznie. Świadome tych potrzeb marki powoli dostosowują swoje strategie. Zarządzanie i mierzenie wpływu na otoczenie pozostają ostatnim, brakującym elementem tej układanki.

W kierunku gospodarki ukierunkowanej na cel

Rozwiązania cyfrowe są wszędzie wokół nas. Ułatwiają nam codzienne życie, tworzą miejsca pracy i napędzają wzrost gospodarczy. To właśnie technologia i medycyna umożliwiły nam konfrontację z pandemią COVID-19 i bezprecedensowymi wyzwaniami, jakie przyniosła. Firmy opracowały narzędzia cyfrowe z dnia na dzień, co przyspieszyło wdrażanie technologii cyfrowych o kilka lat.

Zaszliśmy daleko, ale nadszedł czas, aby przyznać, że technologia ma realny wpływ na ludzkość, rzuca wyzwanie długotrwałym strukturom społecznym i pozostawia ślad na planecie.

Aaron Hurst w swojej książce „The Purpose Economy[1] twierdzi, że rynek jest w procesie zmiany z epoki gospodarki cyfrowej, w której technologia i innowacje są głównymi czynnikami napędzającymi produkt krajowy brutto (PKB), w kierunku gospodarki ukierunkowanej na cel (z ang. purpose), w której strategia społeczna firmy i sposób, w jaki angażuje ona interesariuszy, pracowników, społeczność i klientów — decyduje o jej sukcesie.

Teoria Hursta jest kursorem nadchodzących zmian w świecie cyfryzacji i technologii. Jako jednostki i organizacje zdajemy już sobie sprawę, że ponosimy odpowiedzialność za zrównoważony rozwój i dobrostan świata, w którym żyjemy. Wymaga to od nas odejścia od konsumpcjonizmu na rzecz bardziej holistycznego spojrzenia na planetę i ludzi.

Wpływ społeczny (tzw. impact): zauważ, zarządzaj i mierz

Wszystkie firmy wywierają wpływ na społeczeństwo i środowisko. Może on być pozytywny, negatywny lub oba. Niestety, nadal niewiele firm nim zarządza i go mierzy. W przypadku braku jasno określonej strategii w tym obszarze ryzykujemy, że decyzje nadal będą podejmowane wyłącznie na podstawie wskaźników finansowych, które nie przedstawiają całościowego obrazu tego, w jaki sposób przedsiębiorstwa tworzą wartość dla swoich interesariuszy.

Pozytywne trendy rynkowe zostały już zidentyfikowane w kontekście społecznej odpowiedzialności firm. Opublikowany w lipcu 2020 roku raport Deloitte wykazał, że mierzenie wartości biznesowej w kontekście wpływu społecznego firmy nie tylko wzmocni jej markę, ale też wesprze przyciąganie i utrzymanie talentów oraz podniesie wewnętrzną wydajność, stając się motorem innowacji i stymulując wzrost przychodów z nowych produktów i rynków. Tesla jest świetnym przykładem firmy, która nie tylko wykorzystuje innowacyjną technologię do tworzenia wartości, ale również dba o zarządzanie, mierzenie i raportowanie wpływu.

Znormalizowane narzędzia

Twierdzenia typu „zarządzanie wpływem nie jest wystandaryzowane, dlatego nie możemy go mierzyć” lub „Nie wiemy jak do tego podejść” nie idą w parze z wiedzą dostępną na rynku. Istnieją globalnie akceptowalne narzędzia do pomiaru i zarządzania wpływem. Impact Measurement Project jest wiodącym przykładem elastycznych i zrozumiałych ram, które firmy mogą przyjąć do pomiaru wpływu, z uwzględnieniem perspektywy 17 Celów Zrównoważonego Rozwoju ONZ. Kolejnym przykładem jest projekt Harvard Business School, tzw. Impact Weighted Accounts, który promuje monetyzację wpływu, dzięki czemu firmy mogą go zintegrować i uwzględnić w dokumentach finansowych w celu uchwycenia swojej rzeczywistej wartości.

Pomiar wpływu różni się od raportowania ESG (środowisko, społeczna odpowiedzialność i ład korporacyjny), które jest dzisiaj stosowane przez firmy. Nie wykluczają się one jednak wzajemnie. Sprawozdawczość dotycząca postępowania w łańcuchu dostaw, czy poszanowania różnorodności nie pokaże firmom realnego wpływu ich działań, usług lub produktów na społeczeństwo i środowisko, można jednak założyć, że firma z wysoką punktacją ESG z dużym prawdopodobieństwem będzie miała bardziej pozytywny, niż negatywny wpływ na otoczenie.

Technologia jako czynnik wspomagający pozytywne oddziaływanie

Niepokoje społeczne, kryzys klimatyczny i COVID-19 zmuszają nas do poszukiwania rozwiązań skoncentrowanych na ludzkości. Sprawiają, że zaczynamy postrzegać cyfryzację jako czynnik umożliwiający pozytywne oddziaływanie na otoczenie. Transformacja cyfrowa nie może być już celem samym w sobie, ale środkiem do bardziej zrównoważonej przyszłości.

[1] Aaron, Hurst. (2014). The Purpose Economy: How your desires for impact, personal growth and community is changing the world. USA: Imperative Press.

* * *

Nov Chemouny Liss jest ekspertką od inwestycji impaktowych, mierzenia i zarządzania wpływem oraz strategii ESG. Starsza projektantka biznesowa w Designit. Do niedawna współpracowała z inwestorami i organizacjami, zarządzając ich strategią wpływu oraz tworząc dla funduszy taką narrację. Nov pracował wcześniej w Nowym Jorku jako konsultantka dla CECP, organizacji non-profit zajmującej się badaniami i doradztwem oraz Citi Ventures, koncentrując się na pomiarach wpływu i ocenie raportowania ESG z uwzględnieniem Celów Zrównoważonego Rozwoju ONZ. Nov uzyskała dyplom MPA (Master of Public Administration) na Uniwersytecie Nowojorskim (NYU), gdzie specjalizowała się we wpływie społecznym, innowacjach i inwestycjach z perspektywy rozwoju międzynarodowego. Jest laureatką Międzynarodowego Stypendium Pokojowego P.E.O. 2019, finansującego zaawansowane stopnie naukowe w USA.

* * *

Więcej artykułów napisanych przez Annę Korzeniewską dla Forbes można znaleźć tutaj:
Polish: https://www.forbes.pl/autorzy/anna-korzeniewska
Angielski: https://ceeimpact.org/category/forbes/