COVID-19 interviews: Danone

COVID-19 interviews: Danone

[język polski poniżej / Polish below]

*  *  *

Dominika Ziemkiewicz (DZ), Social Impact Alliance for Central & Eastern Europe: Emmanuel Faber, president of Danone, recently announced a rescue package for 15,000 companies working in Danone supply chain – farmers, suppliers and service providers for which you will spend a total of EUR 250 million. Why did you decide to support this area?

Paulina Kaczmarek (PK), Sustainable Development Manager at Danone: The commitment announced by Emmanuel Faber is a natural consequence of the business model that has guided all activities in DANONE group for years. According to it, social responsibility is an integral part of our activities in the world which now faces many challenges.

In the face of a pandemic, a group of DANONE companies in the world and in Poland, immediately took a number of actions. First of all, we took care of the health and safety of our employees and ensured continuity of production and distribution of our products. These are priority issues for us. In our production facilities, we have intensified – already restrictive – safety standards, and we have asked employees who have the opportunity to work from home to do it. We carefully monitor the dynamically changing situation and adjust our activities to applicable law and expert guidelines – we anticipate changes that can be introduced and we adapt work organization to each situation.

At the same time, we are aware that the threat of COVID-19 and the introduction of restrictions by the government put our business partners in a difficult position. Many customers from the HoReCa industry had to close their premises, and the farms we work with collided with market turbulence. We found it necessary to support our business partners with whom we work closest by supporting them in ensuring financial liquidity during this difficult time.

DZ: Will this support reach Poland?

PK: Yes, from a global fund worth EUR 250 million, several million will be allocated to support our business partners in Poland. We believe that thanks to it we will be able to soften the negative impact that the current situation has on the operations of enterprises, especially the smaller ones.

DZ: How will the beneficiaries be selected? What support can they count on?

PK: Support will be provided to partners cooperating with DANONE group – farmers, suppliers, service providers or clients – based on simple criteria developed by the company. We are currently processing individual submissions made by our suppliers and customers. Our partners can count on accelerated payments or deferred payments depending on the needs.

DZ: The economic crisis caused by the pandemic seems imminent. The current situation forces not only the government, but also companies to become even more involved in social issues and building the resilience of businesses operating in their ecosystem. Has the current situation changed Danone’s approach to CSR?

PK: Our activities related to sustainable development focus on the implementation of the “One Planet. One Health” vision, according to which human health and the environment are the areas strategically important to us. I think that the current health crisis makes us even more aware of the interdependence of human health and the well-being of the Planet. According to UN reports, the emergence of a pandemic can be associated with the destruction of ecosystems and the transmission of viruses between wild animals and humans. We need to protect our planet’s biodiversity for the health of us, humans.

Given the above, we engage in activities whose purpose is primarily to care for the health of people and the Planet. For years, we have been consistently working on improving the composition of our products, by reducing the added sugar content among others, and we also promote proper eating habits through numerous educational programs, such as “Mom, Dad, I prefer water!” (Żywiec Zdrój) or ‘1000 first days’ (Nutricia Foundation). In our daily activities, we think about the nature – we design new packaging and improve those already existing on the market so that they are as environmentally friendly as possible, striving to make 100% of DANONE packaging suitable for recycling. We are also involved in numerous activities for the protection of water resources or biodiversity, and we also promote environmentally friendly behavior, including “On the Nature Side” campaign, which we have been running for 11 years already. The current situation only strengthens our belief in the need for action for human health and Earth’s well-being.

DZ: The COVID-19 pandemic has shown that we are able to act jointly to help the most vulnerable and support people and institutions fighting on the front line. However, many of the actions can be characterized as  “here and now”. How will you assess the long-term impact of Danone actions?

PK: Yes, it’s true, the COVID-19 pandemic has proven that we are able to organize and help ourselves efficiently. All our companies in Poland quickly decided to help hospitals and groups most exposed to infection, such as the elderly. And so Nutricia equipped medical communities with 50,000 masks and 250 thousand gloves – to prevent infections among doctors. We have donated to hospitals nearly 300,000 bottles of Żywiec Zdrój water, 30,000 Nutridrinks and several thousand yogurt. We estimate that the value of aid in Poland is around PLN 1.5 million. In addition, Żywiec Zdrój supports servicemen who ensure our common safety during the pandemic. We also support initiatives such as #WzwamyPosiłki or www.pomocdlaszpitala.pl platform that connect various entities in order to help. We do not forget about the needs in local communities in which our factories operate.

DZ: What lessons can the responsible business draw from the current COVID-19 situation?

PK: A pandemic, which was unpredictable a few months ago, has changed our lives drastically. It caused a limitation of people’s activity, thus changing existing consumer behaviors and limiting the environmental footprint. Many people point out that a return to pre-pandemic status will not be possible. By stopping “normal” activities, this situation creates many difficulties, but also is a chance to rethink models of action. Although the effects of a pandemic – in the form of an economic or political crisis – will probably be felt long after it ends, in some areas we can expect progress – accelerated digitization, faster development of electromobility or the development of circular business models. It is important to take advantage of this moment and build a more healthy and green future.

DZ: Thank you!

*  *  *

Dominika Ziemkiewicz (DZ), Social Impact Alliance for Central & Eastern Europe: Emmanuel Faber, prezes Danone, ogłosił w ostatnich dniach pakiet ratunkowy dla 15 000 przedsiębiorstw pracujących w łańcuchu dostaw Danone – rolników, dostawców i usługodawców, na które przeznaczycie Państwo łącznie 250 mln euro. Dlaczego zdecydowali się Państwo wesprzeć właśnie ten obszar?

Paulina Kaczmarek (PK), Sustainable Development Manager at Danone: Zobowiązanie ogłoszone przez Emmanuela Fabera jest naturalną konsekwencją modelu biznesowego, który od lat przyświeca wszystkim działaniom w grupie spółek DANONE. Zgodnie z nim, odpowiedzialność społeczna to integralna cześć naszego działania na świecie, który mierzy się z wieloma wyzwaniami.

W obliczu pandemii grupa spółek DANONE na świecie i w Polsce, natychmiast podjęła szereg działań. W pierwszej kolejności zadbaliśmy o zdrowie i bezpieczeństwo naszych pracowników oraz zapewnienie ciągłości produkcji i dystrybucji naszych produktów. To bowiem dla nas kwestie priorytetowe. W naszych zakładach produkcyjnych zintensyfikowaliśmy – i tak już restrykcyjne – standardy bezpieczeństwa, a pracowników, którzy mają taką możliwość, poprosiliśmy o pracę z domu. Uważnie monitorujemy zmieniającą się dynamicznie sytuację i dopasowujemy nasze działania do obowiązujących przepisów prawa oraz wytycznych ekspertów – przewidujemy zmiany, które mogą zostać wprowadzone i dostosowujemy organizację pracy do każdej sytuacji.

Jednocześnie zdajemy sobie sprawę, że zagrożenie COVID-19 i wprowadzenie przez rząd obostrzeń postawiło w trudnej sytuacji naszych partnerów biznesowych. Wielu klientów z branży HoReCa musiało zamknąć lokale, a gospodarstwa rolne, z którymi pracujemy, zderzyły się z turbulencjami rynkowymi. Uznaliśmy za konieczne wesprzeć podmioty, z którymi pracujemy najbliżej poprzez wsparcie ich w zapewnieniu płynności finansowej w tym trudnym czasie.

DZ: Czy to wsparcie dotrze również do Polski?

PK: Tak, z globalnego funduszu o wartości 250 mln euro, na wsparcie naszych partnerów biznesowych w Polsce przeznaczonych zostanie kilkanaście milionów euro. Wierzymy, że dzięki temu, będziemy w stanie załagodzić wpływ, jaki obecna sytuacja ma na działalność przedsiębiorstw, szczególnie tych mniejszych.

DZ: W jaki sposób będą dobierani beneficjenci? Na jakie wsparcie mogą liczyć?

PK: Wsparcie będzie udzielane współpracującym z grupą spółek DANONE partnerom – rolnikom, dostawcom, usługodawcom czy klientom – na podstawie prostych kryteriów opracowanych przez firmę. W tej chwili rozpatrujemy indywidualne zgłoszenia składane przez naszych dostawców i klientów. Nasi partnerzy mogą liczyć na przyspieszenie płatności lub odroczenie płatności w zależności od potrzeb.

DZ: Kryzys gospodarczy wywołany pandemią koronawirusa wydaje się coraz bardziej nieuchronny. Obecna sytuacja zmusza nie tylko rząd, ale i firmy do jeszcze silniejszego angażowania się w działania na rzecz społeczeństwa i odporności gospodarczej funkcjonujących obok nich biznesów. Czy obecna sytuacja wpłynęła na zmianę podejścia Danone do działań CSR?

PK: Nasze działania na rzecz zrównoważonego rozwoju koncentrują się na realizacji wizji „One Planet. One Health”, w myśl której troska o zdrowie ludzi oraz środowisko naturalne to dla nas obszary strategicznie ważne. Myślę, że obecny kryzys zdrowotny, jeszcze bardziej uświadamia współzależność zdrowia ludzi i dobrostanu Planety. Jak wskazują raporty ONZ, pojawienie się pandemii można wiązać z niszczeniem ekosystemów i transmisją wirusów pomiędzy dzikimi zwierzętami i ludźmi[1]. Potrzebujemy ochrony bioróżnorodności naszej planety na rzecz zachowania zdrowia nas jako ludzi.

Mając na uwadze powyższe, angażujemy się  w działania, których celem jest przede wszystkim dbałość o zdrowie ludzi i planety. Od lat konsekwentnie pracujemy nad ulepszaniem składu naszych produktów, m.in. redukując zawartość cukru dodanego, a także promujemy prawidłowe nawyki żywieniowe poprzez liczne programy edukacyjne, jak np. „Mamo, tato, wolę wodę!” (Żywiec Zdrój) czy „1000 pierwszych dni” (Fundacja Nutricia). W codziennej działalności pamiętamy o naturze – projektujemy nowe opakowania oraz udoskonalamy te już istniejące na rynku tak, by były jak najbardziej przyjazne dla środowiska, dążąc do tego, by 100% opakowań DANONE nadawało się do recyklingu. Angażujemy się również w liczne działania na rzecz ochrony zasobów wodnych czy bioróżnorodności, a także promujemy proekologiczne zachowania, m.in. w ramach kampanii Po stronie natury, którą realizujemy już do 11 lat. Obecna sytuacja  tylko umacnia nas w przekonaniu o potrzebie działań na rzecz zdrowia ludzi i dobrostanu Ziemi.

DZ: Pandemia COVID-19 pokazała, że jesteśmy w stanie działać wspólnie na rzecz pomocy najbardziej narażonym oraz wspierać osoby i instytucje walczące na pierwszej linii frontu. Wiele podjętych działań ma jednak charakter pomocy tu i teraz. W jaki sposób będzie oceniany realny wpływ / Impact działań realizowanych przez Danone?

PK: Tak, to prawda, pandemia COVID-19 dowiodła, że jesteśmy w stanie sprawnie się zorganizować i pomagać. Wszystkie nasze spółki w Polsce bardzo szybko podjęły decyzję o pomocy szpitalom zakaźnym oraz grupom najbardziej narażonym na zakażenie, jak osoby starsze. I tak Nutricia przekazała środowiskom medycznym środki ochronne – 50 tys. maseczek i 250 tys. rękawiczek – by przeciwdziałać zakażeniom wśród lekarzy. Szpitalom zakaźnym przekazaliśmy blisko 300 tys. butelek wody Żywic Zdrój, 30 tys. Nutridrinków i kilkanaście tysięcy jogurtów. Szacujemy że wartość pomocy w Polsce to około 1,5 mln PLN. Ponadto, Żywiec Zdrój wspiera swoimi produktami służby mundurowe, które w sytuacji pandemii dbają o nasze bezpieczeństwo. Wspieramy także takie inicjatywy jak #WzywamyPosiłki czy platformę www.pomocdlaszpitala.pl które łączą różne podmioty na rzecz niesienia pomocy. Nie zapominamy także o potrzebach w społecznościach lokalnych w których funkcjonują nasze fabryki.

DZ: Jakie lekcje może wyciągnąć odpowiedzialny biznes z obecnej sytuacji związanej z COVID-19?

PK: Pandemia, która jeszcze kilka miesięcy temu była nie do przewidzenia, drastycznie zmieniła nasze życie. Spowodowała ograniczenie aktywności ludzi, tym samym zmieniając dotychczasowe nawyki konsumentów i ograniczając ślad środowiskowy. Wiele osób zwraca uwagę, że powrót do stanu  sprzed pandemii nie będzie możliwy. Poprzez zatrzymanie „normlanych” aktywności sytuacja ta stwarza wiele trudności, ale także jest szansą na przemyślenie modeli działania. Choć skutki pandemii – w postaci kryzysu gospodarczego czy politycznego – będziemy prawdopodobnie odczuwać jeszcze długo po jej zakończeniu , w niektórych obszarach możemy spodziewać się postępów – choćby przyspieszonej digitalizacji, szybszego rozwoju elektromobilnosci czy rozwoju cyrkularnych modeli biznesowych. Ważne by wykorzystać ten moment i budować bardziej zdrową i zieloną przyszłość.

DZ: Dziękujemy!