Kalkulátor Filantrópok Számára

Czy wiesz, że pomaganie obniża Twoje podatki? Zastanawiałeś/aś się, ile środków możesz przeznaczyć na pomoc innym, żeby uzyskać maksymalną ulgę podatkową? Czy wiesz co i komu można przekazać darowizną i jak to udokumentować? Na te i inne pytania odpowie Tobie kalkulator dla Filantropów, pierwsze tego typu narzędzie online w Grupie Wyszehradzkiej oraz zestaw pytań i odpowiedzi, przygotowanych specjalnie dla Ciebie przez naszych ekspertów. Wprowadź wymagane dane i już dziś zacznij planować swoje wydatki na cele społeczne.

Did you know that philanthropic donations can lower your taxes? Have you ever wondered how much money you can spend on helping others to get the maximum tax relief? Do you know what and to whom you can donate and how to document it? These and other questions are answered by our tool, first online solution of this kind in the Visegrad Group, and a set of questions and answers prepared by our experts especially for you. Enter the required data and start planning your philanthropic gifts today.

Víte, že pomáhání Vám může snížit daně? Přemýšleli jste někdy kolik prostředků můžete věnovat na pomoc ostatním, abyste získali maximální daňovou úlevu? Víte co a komu můžete věnovat jako dar a jak to doložit? Na tyto a mnoho dalších otázek Vám zodpoví první online nástroj a sada otázek a odpovědí připravená právě pro Vás našimi odborníky. Zaveďte požadované údaje a staňte se strategickým filantropem již dnes.

Tudja-e, hogy a segítség nyújtása csökkenti az adóját? Gondolkozott-e arról, milyen összeget fordíthat mások megsegítésére ahhoz, hogy maximális adókedvezményt kapjon? Tudja-e, mit és kinek lehet adományozni, valamint hogyan kell ezt dokumentálni? Ezekre és más kérdésekre választ ad szakértőink által direkt az Ön számára kidolgozott első ilyen típusú online eszköz, valamint kérdések és válaszok. Írja be a szükséges adatokat és még ma váljon Stratégiai Filantróppá.

Viete, že pomáhanie Vám môže znížiť dane? Premýšľali ste niekedy koľko prostriedkov môžete venovať na pomoc ostatným, aby ste získali maximálnu daňovú úľavu? Viete čo a komu môžete venovať ako dar a ako to doložiť? Na tieto a mnoho ďalších otázok Vám zodpovie prvý online nástroj a sada otázok a odpovedí pripravených práve pre Vás našimi odborníkmi. Vyplňte požadované údaje a staňte sa strategickým filantropom už dnes.

Q&A

Darowizna to nieodpłatne przysporzenie majątku obdarowanego kosztem majątku darczyńcy, oznacza to, że darowizna występuje wyłącznie w przypadku, jeżeli obdarowany nie wykonuje na rzecz darczyńcy świadczenia zwrotnego.
Umowa darowizny została zdefiniowana w przepisach kodeksu cywilnego (Tekst jedn. Dz. U. 2019 r. poz. 1145) od art. 888. Zgodnie z tymi przepisami umowa darowizny powinna zostać zawarta w formie aktu notarialnego, ale zawarta bez tej formy jest ważna, jeżeli zostanie wykonana (wyjątkiem jest tutaj np. umowa darowizny nieruchomości, dla której zawsze wymagana jest forma aktu notarialnego).

Darowizna nie może stanowić kosztu uzyskania przychodu. Co ważne, w pewnych przypadkach dokonane darowizny mają wpływ na obniżenie podatku należnego do zapłaty. Jednakże odliczane są one nie od podatku, ale od podstawy jego obliczenia, czyli od dochodu.

Pamiętać należy o tym, że nie wszystkie darowizny odliczane są od dochodu, ale tylko te, które przekazywane są na cele:

 • organizacji pozarządowych i innych podmiotów realizujących cele pożytku publicznego (przewidziane w ustawie o działalności pożytku publicznego i wolontariacie),
 • kultu religijnego,
 • krwiodawstwa,
 • kształcenia zawodowego publicznym szkołom prowadzącym kształcenie zawodowe.

Odliczyć od dochodu można również darowiznę dokonaną na rzecz kościelnych osób prawnych na działalność charytatywno-opiekuńczą kościoła.

Osoby pozostające dawcami krwi mogą odliczyć w zeznaniu podatkowym ekwiwalent w wysokości 130zł za 1 litr oddanej krwi. W ciągu roku kobieta może odliczyć maksymalnie ekwiwalent odpowiadający 1,8 litra krwi, natomiast mężczyzna 2,7 litra krwi.

W Polsce podatnicy mają możliwość przekazywania 1% swojego podatku na rzecz organizacji pożytku publicznego. Oznacza to, że przekazać 1% mogą tylko Ci podatnicy, którzy mają podatek do zapłaty (w konsekwencji osoby uzyskujące stratę, zwrot podatku dochodowego lub nieosiągające dochodów takiego przekazania nie mogą zrobić).
Zaznaczyć, należy że 1% podatku nie jest darowizną, ponieważ podatnik nie dokonuje świadczenia kosztem swojego majątku, jest to przesunięcie na konkretny cel społeczny 1% zapłaconego przez siebie podatku.

W drodze darowizny można przekazać środki pieniężne oraz rzeczowe składniki majątku. Nie ma możliwości „darowania” usług. Nieodpłatne usługi są w Polsce traktowane jako nieodpłatne świadczenie. Nie ma możliwości obniżenia podstawy opodatkowania o wartość nieodpłatnego świadczenia.
Na uwagę zasługuje to, że przypadku darowizn dokonywanych na rzecz szkół oraz publicznych placówek i centrów na cele kształcenia zawodowego obniżenie podstawy opodatkowania stosuje się tylko w przypadku gdy przedmiotem darowizny są materiały dydaktyczne lub środki trwałe, z wyjątkiem materiałów dydaktycznych lub środków trwałych, które nie są kompletne, zdatne do użytku lub są starsze niż 12 lat.

Darowiznę można przekazać na rzecz każdej osoby fizycznej lub prawnej. Jednakże tylko darowizny przekazane na rzecz podmiotów wskazanych w ustawie o podatku dochodowym od osób fizycznych (prawnych) i z zachowaniem warunków wskazanych w ustawach obniżają dochód do opodatkowania. Należą tutaj darowizny na rzecz:

 • organizacji pozarządowych i innych podmiotów realizujących cele pożytku publicznego (przewidziane w ustawie o działalności pożytku publicznego i wolontariacie),
 • kultu religijnego,
 • krwiodawstwa,
 • publicznych szkół prowadzących kształcenie zawodowe na cele kształcenia zawodowego
 • kościoła na rzecz jego działalności charytatywno-opiekuńczej.

W przypadku darowizny pieniężnej dowodem jej przekazania jest potwierdzenie jej wpłaty na rachunek bankowy obdarowanego. Jeżeli została dokonana darowizna inna niż pieniężna należy posiadać dokument z którego wynika wartość darowizny oraz oświadczenie osoby obdarowanej o przyjęciu darowizny.
Aby rozliczyć darowiznę na cele krwiodawstwa należy posiadać zaświadczenie jednostki, która zajmuje się poborem krwi z informacją o ilości krwi lub jej składników bezpłatnie oddanej przez podatnika.

W przypadku darowizny na cele działalności charytatywno-opiekuńczej kościoła darczyńca powinien posiadać:

 • potwierdzenie wpłaty na rachunek bankowy środków pieniężnych, w przypadku innych darowizn dokument z którego wynika wartość darowizny oraz
 • pokwitowanie otrzymania darowizny i sprawozdanie o przeznaczeniu darowizny na działalność charytatywno-opiekuńczą.

Osobom fizycznym, które wybrały opodatkowanie swojej działalności podatkiem liniowym nie przysługuje możliwość odliczenia od podstawy opodatkowania dokonanej darowizny.

W przypadku, jeżeli darowizna została zaliczona przez przedsiębiorcę do kosztów uzyskania przychodów, wówczas nie może ona obniżać podstawy opodatkowania podatkiem dochodowym.

Przedsiębiorcy dokonujący darowizny powinni pamiętać o tym, że darowizna towarów, materiałów, czy innych składników majątku przedsiębiorstwa może rodzić obowiązki podatkowe na gruncie podatku od towarów i usług. Co ważne na cel darowizny podlegające odliczeniu od dochodu mogą przekazać wyłącznie przedsiębiorcy.

Przy darowiźnie dokonywanej na rzecz kościelnych osób prawnych istotny jest cel darowizny. Jeżeli darowizna przekazywana będzie na cele kultu religijnego w rozliczeniu rocznym można odliczyć wyłącznie jej część odpowiadającą max 6% (lub 10% w przypadku podatku dochodowego od osób prawnych) rocznego dochodu. Jeżeli zaś darowizna będzie przekazywana na charytatywno-opiekuńczą działalność tych instytucji, wówczas w zeznaniu podatkowym można rozliczyć całą przekazywaną darowiznę.

V4 Group: A donation is a gratuitous gain on the part of the donee, reducing the assets of the donor. It means means that a donation occurs only if there is no return consideration received by the donor from the donee.

The donation agreement is defined in the Civil Code (consolidated text: Journal of Laws of 2019, item 1145), Article 888 et seq. Pursuant to these provisions, a donation agreement should be concluded in the form of a notarial deed, but even if concluded in other forms, it is still valid if performed (exceptions include, for example, real estate donation agreements, which always require the form of a notarial deed).

V4 Group: Donations may reduce the amount of tax due when it is provided for:

 • public benefit organizations,
 • religious worship,
 • blood donations,
 • vocational education provided by public vocational schools,
 • church for its charity and caregiving activities.

 Important! Donations are not deducted from the tax, but from the base used for its calculation, i.e. from income. Blood donors can deduct the equivalent of PLN 130 per 1 liter of donated blood in their tax returns. During a single year a woman can deduct a maximum equivalent of 1.8 liters of blood, while a man – 2.7 liters of blood.

V4 Group: Polish taxpayers have the option of transferring 1% of their tax to public benefit organizations. This means that only those taxpayers who have tax to pay may transfer their 1% (as a consequence, all persons who incurred a loss, received an income tax refund, or had no income are not able to use this option).
It should be noted that the 1% of tax is not a donation, as the transfer is not associated with any reduction of the taxpayer’s assets – it is just a shift of 1% of the tax paid to a specific social purpose.

V4 Group: Money and tangible assets can be transferred by way of donation. It is not possible to “donate” services. Free-of-charge services in Poland are treated as gratuitous considerations. It is not possible to reduce the tax base by the value of a gratuitous consideration.
It is worth noting that in the case of donations made to schools as well as public institutions and centers for the purpose of vocational education, tax base reduction is only applicable when teaching materials or fixed assets are donated, with the exclusion of teaching materials or fixed assets that are incomplete, unusable, or older than 12 years.

V4 Group: Donations can be made to any natural person or corporate entity. However, only donations made to entities indicated in the Act on Personal (Corporate) Income Tax and subject to the conditions specified in the acts can reduce taxable income. These include donations for:

 • public benefit organizations,
 • religious worship,
 • blood donations,
 • public schools providing vocational education for vocational training purposes
 • church’s charitable and caregiving activity.

V4 Group: In the case of monetary donations, the confirmation of payment to the donee’s bank account is the proof of its transfer. For non-monetary donations it is necessary to obtain a document indicating the value of the donation and the donee’s declaration of its acceptance.
In order to settle a blood donation, one needs to obtain a certificate from the blood collection unit stating the amount of blood or its components donated free of charge by the taxpayer.

 • In the case of donations for a church’s charitable and caregiving activity, the donor should obtain the following:
  confirmation of payment to a bank account, in the case of other donations – a document indicating the value of the donation and
 • confirmation of receipt of the donation and a report stating the purpose of the donation as charitable and caregiving activity.

V4 Group: Natural persons who chose flat tax for their businesses are not entitled to deduct donations from the tax base.
If a donation was classified by an entrepreneur as a tax deductible expense, it may not reduce the income tax base.
Entrepreneurs who make donations should remember that the donation of goods, materials, or other company assets may be associated with value added tax obligations.
The purpose of the donation is important for donations made to church-based corporate entities. If the donation is made for the purpose of religious worship, only a part corresponding to max. 6% (or 10% in the case of corporate income tax) of annual income can be deducted in the annual tax return. If the donation is provided for the charitable and caregiving activity of such institutions, then the entire amount of donation can be included.

V4 Group: Darem se obecně rozumí vynaložené peněžní prostředky či jiné statky, za které obdarovaný neposkytne dárci žádné protiplnění.

Vymezení darovací smlouvy včetně jejích náležitostí lze nalézt v § 2055 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník a navazujících. Dle uváděných ustanovení je darovací smlouva dvoustranným právním jednáním, které je možno uzavřít ústně či písemně, v neposlední řadě pouhým souhlasným jednáním (pouze v případě darování věci zapsané do veřejného seznamu, tj. nejčastěji nemovitosti, je vyžadována písemná forma). Darovací smlouvou dárce bezplatně převádí vlastnické právo k věci nebo se zavazuje obdarovanému věc bezplatně převést do vlastnictví, kdy obdarovaný dar nebo nabídku daru přijímá.

V4 Group: Dar není daňovým nákladem, je nicméně za splnění níže uvedených podmínek možné poskytnutý dar podmínek využít jako položku snižující základ daně. Pro tento postup je třeba splnit podmínky definované v zákoně č. 586/1992 Sb. O daních z příjmů v platném znění, a to konkrétně v §15 (pro případ fyzických osob) a v §20 (v případě právnických osob).

Je třeba si uvědomit, že poskytnutí daru má rovněž další souvislosti nejen pro příjemce, ale i pro dárce (viz odpověď na dotaz „ostatní souvislosti pro odpočty právnických osob a podnikatele“), kterými je například nemožnost si uplatnit související náklady jako daňově uznatelné, povinnost vracet dříve uplatněné odpočty na DPH, atd.

V4 Group: U fyzických osob lze odečíst hodnotu darů, resp. bezúplatných plnění, pokud jejich úhrnná hodnota ve zdaňovacím období přesáhne 2 % ze základu daně nebo činí alespoň 1 000 Kč, nejvýše lze však v úhrnu odečíst 15 % ze základu daně.

V případě právnických osob lze od základu daně sníženého o položky odčitatelné od základu daně odečíst hodnotu darů, resp. bezúplatných plnění, v úhrnu max. 10 % ze základu daně sníženého podle § 34 ZDP. Hodnota jednotlivého daru, resp. bezúplatného plnění, přitom musí činit minimálně 2 000 Kč.

V4 Group: Darem můžou být peněžní prostředky, stejně tak hmotný (movitý i nemovitý) i nehmotný majetek nebo zboží a výrobky. V případě daru ve formě nepeněžní (darování majetku) bude hodnotou daru nejvýše zůstatková cena hmotného majetku stanovená dle §29/odst. 2 Zákona č. 586/1992 Sb. o daních z příjmů nebo hodnota zachycená v účetnictví u ostatního majetku.

Darem může být rovněž poskytnutá služby – pro tento účel je třeba služby ocenit podle zákona č.151/1997 o oceňování majetku, není-li známa jejich cena. Darem může být v případě fyzických osob také darování krve a krevní plazmy, kostní dřeně a podobně.

V4 Group: Aby mohl být dar uplatněn jako položka snižující základ daně, je třeba aby byl darován výhradně osobám či organizacím vyjmenovaným v Zákoně o daních z příjmů, a to na konkrétně definovaný účel.
Předmětné dary musí být poskytnuty obcím, krajům, organizačním složkám státu, právnickým osobám se sídlem na území České republiky, právnickým osobám, které jsou pořadateli veřejných sbírek podle zvláštního zákona (případně rovněž fyzickým osobám za splnění podmínek definovaných ve zmiňovaných ustanoveních), a sice na předem stanovený účel, tj. financování vědy, vzdělání, výzkumných a vývojových účelů, kultury, školství, policie, požární ochrany, podpory a ochrany mládeže, ochrany zvířat a jejich zdraví, účelů sociálních, účelů zdravotnických, ekologických, humanitárních, charitativních, náboženských pro registrované církve a náboženské společnosti tělovýchovných a sportovních organizací, činnosti politických stran a hnutí (včetně evropských politických stran a evropských politických nadací).
Dále mohou být dary poskytnuty fyzickým osobám s bydlištěm na území ČR, které jsou poskytovateli zdravotních služeb nebo které provozují školy a školská zařízení a zařízení na ochranu opuštěných zvířat nebo ohrožených druhů zvířat, na financování těchto zařízení.

Dary také mohou být poskytnuty fyzickým osobám s bydlištěm na území České republiky, které jsou poživateli invalidního důchodu nebo nezletilými dětmi závislými na péči jiné osoby podle zvláštního právního předpisu na zdravotnické prostředky nejvýše do částky nehrazené zdravotními pojišťovnami nebo na zvláštní pomůcky podle zákona upravujícího poskytování dávek osobám se zdravotním postižením nejvýše do částky nehrazené příspěvkem ze státního rozpočtu a na majetek usnadňující těmto osobám vzdělání a zařazení do zaměstnání.

Obdobně se postupuje u bezúplatného plnění na financování odstraňování následků živelní pohromy, ke které došlo na území členského státu Evropské unie nebo státu tvořícího Evropský hospodářský prostor.

V4 Group: Dárce musí být schopen doložit, že dar byl skutečně poskytnut v roce, ve kterém uplatňuje snížení základu daně. Pro tyto účely je třeba zajistit zejména:

 • Darovací smlouvu nebo alespoň potvrzení ze strany příjemce daru, ze které jasně vyplývá identifikace obdarovaného, účel, na který byl dar poskytnut a datum, ke kterému byl dar poskytnut
 • Doklad o úhradě, případně o předání majetku (byl-li dar poskytnut ve formě hmotného či nehmotného majetku)
 • Další důkazní prostředky dokazující, že dar byl skutečně vynaložen na definovaný účel tak, aby dárce unesl v případě kontroly ze strany správce daně své důkazní břemeno (například fotodokumentace, odkaz na webové stránky, atd.)

V4 Group: Poskytnutí daru je považováno za nedaňový náklad a o hodnotu daru i všech souvisejících výdajů (například na poradenské či znalecké služby, atd.) je dárce povinen zvýšit základ daně ve svém daňovém přiznání. Je potřeba tento postup uplatnit nejen v případě vynaložených darů ve finanční formě, ale i v případě darovaného zboží či majetku, stejně jako v případě poskytnutých služeb – ve všech případech musí být adekvátní náklady na dar (například v hodnotě zůstatkové ceny hmotného majetku, či mzdových nákladů na vynaložené práce) vyloučeny z daňových nákladů.
Na tomto postupu nic nemění fakt, že následně, za splnění určitých podmínek (viz zejména §15 a §20 Zákona č. 586/1992 Sb. Zákona o daních z příjmů), je dárce oprávněn svůj základ daně snížit o relevantní část poskytnutého daru.

Z hlediska zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, podléhá dar, resp. poskytnutí obchodního majetku bez úplaty (např. v podobě zásob podniku), u něhož plátce uplatnil nárok na odpočet, dani na výstupu z ceny obvyklé. Dárce je pak dle § 29 odst. 1 ZDPH povinen vystavit doklad o použití a odvést DPH z tohoto titulu.

V4 Group: Generally, a donation means granted money or other goods for which the recipient does not provide any consideration to the donor.

The definition of the gift contract, including its requisites, can be found in § 2055 of Act No. 89/2012 Coll., The Civil Code and related. According to the stated provisions, the donation contract is a bilateral legal act, which can be concluded orally or in writing, as well as by a mere concurrence (only in the case of donating a thing entered in the public list, ie most often real estate, written form is required). By donation contract, the donor transfers the ownership right to the item free of charge or undertakes to transfer the item to the recipient free of charge, when the recipient accepts the gift or offer.

V4 Group: In general the donation is not a tax expense, however, provided that conditions below are met, the donation can be used as a tax-deductible item. These conditions are defined in Act No. 586/1992 Coll. On Income Tax, as amended, namely in §15 (for natural persons) and §20 (for legal persons).
It should be noted that donation also has other context not only for the recipient but also for the donor (see the answer to the question “other context for deductions of legal persons and entrepreneurs”), such as inability to claim related costs as tax deductible; return of previously claimed VAT deductions, etc.

V4 Group: In case of natural persons, the value of gifts can be deducted, if their total value in the tax period exceeds 2% of the tax base or is at least CZK 1,000, however, a maximum of 15% of the tax base may be deducted in total.

In the case of legal entities, the value of donations, resp. 10% of the tax base reduced pursuant to Section 34 of the ITA. The value of an individual gift, respectively. free of charge fulfillment must be at least CZK 2,000.

V4 Group: Donations can be cash, tangible (movable and immovable) as well as intangible assets or goods and products. In the case of a donation in the form of a non-monetary (donation of property), the value of the donation shall not exceed the net book value of tangible assets determined pursuant to § 29 Par. 2 of Act No. 586/1992 Coll. on Income Tax or the value recorded in the accounts of other assets.
Services may also be provided as a gift – for this purpose, services must be valuated under Act No 151/1997 on Property Valuation, if their price is not known. In case of natural persons donations may also be donations of blood and blood plasma, bone marrow and other may also be considered as donations.

V4 Group: In order for a donation to be claimed as a tax-deductible item, it must be donated exclusively to the persons or organizations listed in the Income Tax Act and for a specifically defined purpose.
The donation must be provided to municipalities, regions, state organizational units, legal entities established in the Czech Republic, legal entities organizing public collections pursuant to a specific legal norms (or natural persons subject to the conditions defined in the aforementioned provisions) for a predetermined purpose, ie. financing of science, education, research and development, culture, education, police, fire protection, youth support and protection, animal protection and animal health, social, health, ecological, humanitarian, charitable, religious registered churches and religious societies of physical education and sports organizations, activities of political parties and movements (including European political parties and European political foundations).
In addition, donations may be made available to natural persons with residency in the Czech Republic who are providers of health services or who operate schools and school facilities and facilities for the protection of abandoned animals or endangered animal species, to finance such facilities.
Donations may also be provided to individuals with residency in the Czech Republic who are beneficiaries of disability pension or minors dependent on the care of another person under a special legal regulation for medical devices up to the amount not paid by health insurance companies or special aids under the legal norms regulating disability pensions, of up to an amount not covered by the contribution from the state budget and for assets facilitating education and employment.
A similar procedure shall apply to the free-of-charge considerations used to finance the elimination of the consequences of a natural disaster occurring in the territory of a Member State of the European Union or a State constituting the European Economic Area.

V4 Group: The donor must be able to prove that the donation was genuinely granted in the year in which he uses it for reducing the tax base. It is necessary to prepare in particular:

 • Donation contract or at least confirmation by the recipient of the donation, which clearly indicates the recipient’s identification, the purpose for which the donation was provided and the date on which the donation was provided
 • Proof of payment or transfer of property (if the donation was provided in the form of tangible or intangible assets)
 • Additional evidence to show that the donation was actually spent for a defined purpose so that the donor can bear his / her burden of proof (eg photo documentation, website link, etc.)

V4 Group: Granting a donation is considered a non-tax expense and the donor is obliged to increase the tax base in its tax return by the value of the donation and all related expenses (for example for consulting or expert services, etc.). It is necessary to apply this procedure not only in the case of spent donations in financial form, but also in the case of donated goods or property, as well as in the case of provided services – in any case the donation related expenses must be adequate (eg. cost of labor) excluded from tax costs.
This procedure is not changed by the fact that, subject to certain conditions (see in particular §15 and §20 of Act No. 586/1992 Coll. On the Income Tax), the donor may reduce its tax base by the relevant portion of the donation provided.
In the terms of Act No. 235/2004 Coll., On Value Added Tax, the gift, eventually providing commercial assets without remuneration (eg. in the form of inventories of a business) in which the taxpayer deducted the output tax on the usual price. Pursuant to §29 par. 1 of the VAT Act, the donor is obliged to issue a proof of use and to pay VAT on this title.

V4 Group: Fontos megkülönböztetni, hogy az adományok és a támogatások két különböző fogalom, de ezeket gyakran felcserélnek egymással,. Egyszerűen fogalmazva: a támogatás szélesebb kategória.
Adomány: a közhasznú szervezet részére törvényben meghatározott közhasznú tevékenysége támogatására, valamint az egyházi jogi személy részére törvényben meghatározott tevékenysége támogatására, továbbá a közérdekű kötelezettségvállalás céljára az adóévben visszafizetési kötelezettség nélkül adott támogatás, juttatás, térítés nélkül átadott eszköz könyv szerinti értéke, térítés nélkül nyújtott szolgáltatás bekerülési értéke, feltéve hogy az nem jelent az e törvényben meghatározottakon túl vagyoni előnyt az adományozónak, az adományozó tagjának vagy részvényesének, vezető tisztségviselőjének, felügyelőbizottsága vagy igazgatósága tagjának, könyvvizsgálójának, illetve ezen személyek vagy a természetes személy tag vagy részvényes közeli hozzátartozójának azzal, hogy nem minősül vagyoni előnynek az adományozó nevére, tevékenységére történő utalás;

V4 Group: Csak bizonyos körülmények között

Kinek nyújtható adomány?

 • közhasznú szervezet részére
 • egyházi jogi személy részére
 • közérdekű kötelezettségvállalás szervezőjének

Milyen célból adható?

 • a törvényben meghatározott közhasznú tevékenysége támogatására
 • a törvényben meghatározott tevékenysége támogatására
 • közérdekű kötelezettségvállalás céljára

A társasági adó törvényben meghatározottakon túl nem jelenthet az adomány vagyoni előnyt az adományozónak, az adományozó tagjának vagy részvényesének, vezető tisztségviselőjének, felügyelőbizottsága vagy igazgatósága tagjának, könyvvizsgálójának, illetve ezen személyek vagy a természetes személy tag vagy részvényes közeli hozzátartozójának (nem minősül vagyoni előnynek az adományozó nevére, tevékenységére történő utalás).

A fentiekből látható, hogy milyen sok szempontnak kell megfelelni ahhoz, hogy egy juttatás adománynak minősüljön. Kiolvasható például az a cseppet sem elhanyagolható kitétel is, hogy egy közhasznú szervezet számára nyújtott juttatás nem minősül adománynak, ha azt a törvényben meghatározott közhasznú tevékenységén kívüli célból adják. Nem szabad elfeledkezni az időzítésről sem, mert az adóéven belül kell nyújtani az adományt ahhoz, hogy további adóelőnyt (is) szerezhessünk vele.

V4 Group: A magyar társasági adó törvény lehetővé teszi az adóztatás előtti eredmény csökkentését az alábbiak részére történő adományozás esetén

 • a közhasznú szervezetnek, a közhasznú szervezettel kötött adományozási szerződés keretében, az egyesülési jogról, a közhasznú jogállásról, valamint a civil szervezetek működéséről és támogatásáról szóló törvény szerinti közhasznú tevékenység támogatására,
 • a Magyar Kármentő Alapnak,
 • a Nemzeti Kulturális Alapnak,
 • Kárenyhítési Alapnak
 • felsőoktatási intézménynek felsőoktatási támogatási megállapodás keretében

amelyet visszafizetési kötelezettség nélküli adományozási szerződés alapján juttatnak.

Az adóalap csökkentés mértéke az adomány

 • 20 százaléka – tartós adományozási szerződés keretében 40 százaléka – közhasznú szervezet,
 • 50 százaléka a Magyar Kármentő Alap és a Nemzeti Kulturális Alap,
 • 50 százaléka felsőoktatási intézmény felsőoktatási támogatási megállapodás alapján történő támogatása esetén,

de együttesen legfeljebb az adózás előtti eredmény összege.

Az adózó akkor csökkentheti adózás előtti nyereségét, ha rendelkezik a támogatott szervezet által az adóalap megállapítása céljából kiállított igazolással.

V4 Group: A személyi jövedelemadó esetében az adófizetők az adójuk 1% -át adhatják civil szervezeteknek, bár ez nem valódi adomány – csupán az adó megosztása a központi költségvetés (99%) és a támogatott civil szervezet (1%) között. A társasági adó esetében egyáltalán nincs ilyen lehetőség.

V4 Group: Készpénzt, eszközt vagy szolgáltatást.

V4 Group:

 • közhasznú szervezet részére
 • a Magyar Kármentő Alapnak, a Nemzeti Kulturális Alapnak, a Kárenyhítési Alapnak
 • felsőoktatási intézménynek
 • közérdekű kötelezettségvállalás szervezőjének

V4 Group: Adományozási szerződés vagy tartós adományozási szerződés

A támogatott szervezetek által kiállított igazolás az adóalap meghatározására, amely tartalmazza a támogatott szervezet adatait, az adomány összegét és az adomány célját.

V4 Group: It is important to distinguish that donations and grants, often used interchangeably, are two different concepts. Simply put, a grant is a broader category.

Donation: the subsidy, the grant, the carrying amount of an asset transferred or service provided free of charge in the tax year to support a non-profit organization its non-profit public activity, or a clecical legal entity, or for a public interest commitment, provided that it does not constitute a benefit beyond the terms of the Corporate Income Tax for the donor, a member or shareholder, a senior official, a member of the supervisory board or board of directors, an auditor or a close relative of such person or natural person (a reference to the name and activity of the donor doesn’t qualify as financial advantage).

V4 Group: Only in certain circumstances

Who can receive a donation?

 • for a non-profit organization
 • for a legal entity of the clarity
 • for organizer of a public interest commitment

For what purpose can it be given?

 • to support public non-profit activities as defined by law
 • to support its activities as defined by law
 • for a public interest purpose

Except as provided in the Corporate Income Tax Act, there shall be no financial advantage to the donor, member of the donor or shareholder, senior official, member of the supervisory board or board of directors, auditor, or close relative of such person or natural person member or shareholder (reference to the name and activity doesn’t qualify as financial advantage).

The above shows how many criteria you need to meet in order for a grant to qualify as a grant. It can be read for example that an allowance for non-profit organization does not constitute a donation, if it is provided for a purpose outside the law-defined non-profit public activity of the non-profit organization. We also need to keep in mind the timing, as you will need to provide the donation within the tax year in order to gain tax advantage.

V4 Group: The Hungarian Corporate Income Tax law allows reduction of the pre-tax profit with donation provided

 • to non-profit organizations in the frame of donation contract with the non-profit organization, as per the law of Civil Organizations to support charitable activities,
 • to the Magyar Kármentő Fund,
 • to the National Cultural Fund or
 • to a higher education institution

in the frame of an agreement to grant non-repayable subsidy.

The reduction can be:

 • 20 percent – 40 percent under a long-term donation agreement – in the case of a non-profit organization,
 • 50 percent in the case of Magyar Kármentő Fund, the National Cultural Fund, and the Kárenyhítési Fund
 • 50 percent in the case of grants to higher education institutions under a donation agreement,

but not more than the aggregate amount of the pre-tax profit .

A taxpayer may reduce its pre-tax profit if it has a certificate for the determination of tax base issued by the sponsored organizations.

V4 Group: In the case of personal income tax, the taxpayers can give 1% of their tax to civil organizations, although this is not a real donation – only splitting the tax between government (99%) and supported civil organization (1%). In the case of corporate income tax there’s no such option at all.

V4 Group: Cash, asset or service.

V4 Group:

 • To non-profit organization to support their non-profit public activity
 • To the Magyar Kármentő Fund, the National Cultural Fund, and the Kárenyhítési Fund
 • To higher education institutions
 • To the organizer of a public interest commitment Which

V4 Group: Donation contract or long-term donation contract.

Certificate for the determination of tax base issued by the sponsored organizations, including the details of the sponsored organization, amount of donation and purpose of the donation.

V4 Group: Darom sa vo všeobecnosti rozumejú vynaložené peňažné prostriedky či iné statky, za ktoré obdarovaný neposkytne darcovi žiadne protiplnenie.

Vymedzenie darovacej zmluvy a jej podstatných náležitostí je determinované v ust. § 628 a nasl. zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov. Darovacou zmluvou darca niečo bezplatne prenecháva alebo sľubuje obdarovanému a ten dar alebo sľub prijíma. Darovacia zmluva musí byť písomná, ak je predmetom daru nehnuteľnosť, a pri hnuteľnej veci, ak nedôjde k odovzdaniu a prevzatiu veci pri darovaní. Neplatná je darovacia zmluva, podľa ktorej sa má plniť až po darcovej smrti. Darca je povinný pri ponuke daru upozorniť na vady, o ktorých vie. Ak má vec vady, na ktoré darca neupozornil, je obdarovaný oprávnený vec vrátiť. Darca sa môže domáhať vrátenia daru, ak sa obdarovaný správa k nemu alebo členom jeho rodiny tak, že tým hrubo porušuje dobré mravy.

V4 Group: Výdavok (náklad) je možné zahrnúť do daňových výdavkov len za podmienok stanovených v zákone č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov (ďalej len ako „Zákon o dani z príjmov“). Podľa ust. § 2 písm. i) Zákona o dani z príjmov je daňovým výdavkom výdavok (náklad) na dosiahnutie, zabezpečenie a udržanie zdaniteľných príjmov preukázateľne vynaložený daňovníkom, zaúčtovaný v účtovníctve daňovníka alebo zaevidovaný v evidencii daňovníka. Poskytnutie daru v žiadnom prípade takejto definícii daňového výdavku nezodpovedá a preto nemôže ísť o daňovo uplatniteľný výdavok.

Príjem získaný darovaním však nie je predmetom dane v prípade fyzickej osoby, a taktiež v prípade právnickej osoby okrem darov, ktoré boli poskytnuté poskytovateľovi zdravotnej starostlivosti od držiteľa.

V4 Group: Vzhľadom na skutočnosť, že dar nie je daňových výdavkom alebo položkou znižujúcou základ dane, neexistuje žiaden limit na uplatnenie daru ako daňového výdavku.

Avšak v zmysle ust. § 50 a nasl. Zákona o dani z príjmov je možnosť poukázať podiel zaplatenej dane, teda uplatniť tzv. inštitút asignácie dane.

Fyzická osoba môže poukázať podiel zaplatenej dane do výšky 2 % ním určenému prijímateľovi, alebo do výšky 3 % v prípade, ako táto fyzická osoba vykonáva dobrovoľnícku činnosť počas najmenej 40 hodín v príslušnom zdaňovacom období a predloží o tom písomné potvrdenie.

Právnická osoba môže poukázať podiel zaplatenej dane do výšky 1 % ním určenému prijímateľovi, alebo do výšky 2 % v prípade, ak táto právnická osoba darovala finančné prostriedky najmenej vo výške zodpovedajúcej 0,5 % zaplatenej dane.

V4 Group: Darom môžu byť peňažné prostriedky, rovnako ako hmotný (hnuteľný a nehnuteľný majetok) ako aj nehmotný majetok, tovar alebo výrobky. Darom však môžu byť aj rôzne práva, iné majetkové hodnoty, či poskytnutá služba.

V4 Group: Dar môže byť poskytnutý v zásadne komukoľvek, fyzickej osobe, právnickej osobe, právnickej osobe nezaloženej alebo nezriadenej za účelom podnikania.

Podiel zaplatenej dane možno poskytnúť prijímateľovi, ktorým je občianske združenie, nadácia, neinvestičný fond, nezisková organizácia poskytujúca všeobecne prospešné služby, účelové zariadenie cirkvi a náboženskej spoločnosti, organizácia s medzinárodným prvkom, Slovenský Červený kríž, subjekty výskumu a vývoja, Fond rozvoja odborného vzdelávania a prípravy.

Berte však prosím na vedomie, že podiel zaplatenej dane možno poukázať prijímateľovi a použiť na účely, ktoré sú predmetom jeho činnosti, ak predmetom jeho činnosti sú:

ochrana a podpora zdravia; prevencia, liečba, resocializácia drogovo závislých v oblasti zdravotníctva a sociálnych služieb,

 • podpora a rozvoj športu,
 • poskytovanie sociálnej pomoci,
 • zachovanie kultúrnych hodnôt,
 • podpora vzdelávania,
 • ochrana ľudských práv,
 • ochrana a tvorba životného prostredia,
 • veda a výskum,
 • organizovanie a sprostredkovanie dobrovoľníckej činnosti.

V4 Group: Darovanie musí byť v zmysle ust. § 628 a nasl. zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov písomná, ak je predmetom daru nehnuteľnosť, a pri hnuteľnej veci, ak nedôjde k odovzdaniu a prevzatiu veci pri darovaní.

Podiel zaplatenej dane poukazuje fyzická ako aj právnická osoba prostredníctvom daňového priznania za príslušné zdaňovacie obdobie, pričom v predmetom daňovom priznaní uvedie identifikačné údaje prijímateľa resp. prijímateľov podielu zaplatenej dane.

V4 Group: Poskytnutie daru je považované za nedaňový náklad a právnická osoba je povinná v daňovom priznaní zvýšiť základ dane o hodnotu daru ako aj všetkých súvisiacich nákladov (napríklad poradenské služby či znalecký posudok, a iné). Tento postup je potrebné uplatniť nielen v prípade darov vo finančnej forme, ale aj v prípade darovania majetku, tovaru a služieb. Vo všetkých prípadoch musí byť relevantný náklad na dar vylúčený z daňových nákladov (napr. V hodnote zostatkovej ceny hmotného majetku, či mzdových nákladov na vynaloženú prácu).

Z pohľadu zákona č. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty v znení neskorších predpisov je dar, resp. obchodný majetok poskytnutý bezodplatne považovaný za dodania tovaru za protihodnotu ergo podlieha dani na výstupe. Darca je povinný vystaviť daňový doklad a odviezť daň z darovaného majetku.

V4 Group: In general, donation means money spent or other goods for which the recipient does not provide any consideration to the donor.

The definition of a donation contract and its essential requirements is determined in the provisions of § 628 et seq. of Act no. 40/1964 Coll. Civil Code. In donation contract, the donor gives or promises something to the recipient free of charge, and the recipient accepts the gift or promise. The donation contract must be made in writing if the subject of the donation is real estate and in the case of a movable thing, if the donation is not handed over or taken over. The donation contract, which it is to be performed only after the donor’s death, is invalid. When offering a donation, the donor is obliged to draw attention to the defects he / she knows. If the thing has defects that the donor has not pointed out, the recipient is entitled to return the thing. A donor can claim back a donation if the recipient treats him or his family members in a way that grossly violates good morals.

V4 Group: Expenditure (expense) can be included in tax expenses only under the conditions set out in Act No. 595/2003 Coll. on Income Tax, as amended (hereinafter referred to as the “Income Tax Act”). According to ust. § 2 let. i) of the Income Tax Act, the tax expense is an expense (expense) for achieving, securing and maintaining taxable income demonstrably incurred by the taxpayer, recorded in the taxpayer’s accounts or recorded in the taxpayer’s records. In any case, donation does not correspond to such a definition of tax expenditure and therefore cannot be a tax deductible expenditure.

However, the income generated by donation is not subject to tax in the case of a natural person, as well as in the case of a legal person, except for gifts given to the healthcare provider by the holder.

V4 Group: Given that the donation is not a tax expense or a tax deductible item, there is no limit to the use of the donation as a tax expense.

However, within the meaning of § 50 et seq. The Income Tax Act, it is possible to remit the share of the tax paid, ie. tax assignment institute.

A natural person may remit a share of the tax paid of up to 2% to the chosen beneficiary, or up to 3% if the natural person carried out voluntary activity for at least 40 hours in the relevant tax period and submits a written confirmation thereof.

A legal entity may remit a share of the tax paid up to 1% to the chosen beneficiary, or up to 2% if that legal person has donated an amount corresponding to at least 0,5% of the tax paid.

V4 Group: Donations can be made in-cash, as well as in tangible (movable and immovable property) and intangible assets, goods or products. However, rights, property values, or service may also be provided as donations.

V4 Group: The gift can be provided in principle to anyone, natural person, legal entity, legal entity not established or not established for business purposes.

The share of the paid tax can be provided to a beneficiary who is a civic association, a foundation, non-investment fund, non-profit organization providing services of general interest, special-purpose facilities church and religious society, organization with international element, Slovak Red Cross, R&D entities, Education and training development fund.

Please note, however, that the share of the paid tax can be remitted to the beneficiary and used for purposes which are the subject of its activity, provided that its activity is:

 • health protection and promotion; prevention, treatment, resocialization of drug addicts in the area
 • health and social services,
 • support and development of sport,
 • provision of social assistance,
 • preservation of cultural values,
 • education support,
 • protection of human rights,
 • protection and creation of the environment,
 • science and research,
 • organizing and facilitating volunteering.

V4 Group: Donation must be, according to §628 of Act no. 40/1964 Coll. Civil Code, made in writing, if the object of the gift is real estate, and in the case of movable thing, if it is handed over during the donation.

The share of the paid tax is remitted to both the natural and legal person by means of a tax return for the taxation period, in that tax return identification of beneficiary should be listed, eventually the the share of the tax paid.

V4 Group: Donation is considered a non-tax expense and a legal entity is obliged to increase the tax base by the value of the donation as well as all related costs (such as consultancy services or expert opinion, etc.) in the tax return. This procedure should be applied not only to donations in financial form, but also to donations of property, goods and services. In all cases, the relevant cost of the donation must be excluded from tax costs (eg in the value of the net book value of tangible assets or labor costs).

According to Act no. 222/2004 Coll. on Value Added Tax, a donation or commercial assets provided free of charge, is considered as a supply of goods for consideration ergo, are subject to output tax. The donor is obliged to issue a tax document and pay tax on the donated property.