Bulgaria Philanthropy and CSR in CEE [BG]

Физическите лица и предприятията разполагат с все повече ресурси и проявяват все по-голяма готовност да се справят с най-належащите социални и екологични предизвикателства. Дружествата започват да работят по по-отговорен и устойчив начин, мотивирани от все по-осъзнатите служители, инвеститори и потребители. Близо 49 % от българите вече показват готовност да плащат повече за продукти и услуги, предлагани от социално отговорни марки. В интерес на всички нас е да разберем какво ограничава повишаването на социалната ангажираност на предприятията и физическите лица, с какви пречки се сблъскват, включително какви са данъчните и правните аспекти, както и какви са потенциалните инициативи, които биха могли да окажат положително въздействие върху тяхната ангажираност и за преодоляването на тези пречки. Надяваме се, че пречките и препоръките, изготвени в сътрудничество с организации, които оформят българската екосистема за социално въздействие, ще бъдат от полза за определяне на приоритетите и насочване на по-нататъшните действия.

 

За да смените езика:

За да смените държавата:

   

ИЗТЕГЛЯНЕ НА ДОКЛАДА

УЧАСТНИЦИ В КОНСУЛТАЦИИТЕ

ПРОФИЛ НА ДЪРЖАВАТА

България, която е сравнително нов член на ЕС (от 2007 г. насам), предприема стъпки за справяне с различни социални предизвикателства, като през последните години е започнала редица инициативи за изграждане на социална ангажираност. В резултат на това се наблюдава нарастване на желанието за социално въздействие, но много пречки продължават да затрудняват развитието. България се сблъсква и с редица социални предизвикателства, включително демографски спад. През последните 10 години населението на България е намаляло с повече от 10 %. Това е и държава с нисък БВП и БВП на глава от населението, което създава миграционен натиск и насърчава младите хора да търсят работа извън страната (или да се преместват в големите градове). Като се имат предвид посочените по-горе предизвикателства, насърчаването на социална отговорност и справянето с трудностите в сътрудничеството с различни заинтересовани лица е изключително важно.

За да прочетете повече, изтеглете доклада

ПРАВНИ И ДАНЪЧНИ ВЪПРОСИ

Пречки и препоръки

Препоръка: Следва да се обмисли промяна на механизма или въвеждане на други видове стимули (например преференциално третиране при търгове). С опростяването на изискванията за документиране и разширяването на списъка на признатите бенефициери би се намалила административната тежест и би се насърчила подкрепата за по-широк кръг от каузи и организации.

За да прочетете повече, изтеглете доклада

Препоръка: Необходимо е да се повиши осведомеността относно понятието за социалните предприятия и да се промени начинът на мислене на различните заинтересовани лица, за да ги възприемат от по-широка гледна точка. Важно е да се разбере от какво се нуждаят социалните предприятия, за да се развиват и да се насърчават ценните ползи за тях.

За да прочетете повече, изтеглете доклада

Препоръка: Следва да се предложат ясни насоки и примери, които да помогнат на юридическите лица с нестопанска цел да разберат видовете стопански дейности, които могат да се считат за допълващи тяхната мисия. Това ще помогне на организациите да се ориентират в изискванията и да гарантират спазването на закона, като същевременно разширяват потенциала си за генериране на приходи.

За да прочетете повече, изтеглете доклада

Препоръка: За да се избегне неправилно тълкуване, важно е да се разработят ясни насоки, с които да се определят обстоятелствата, при които доставките на безвъзмездни услуги са освободени от ДДС. Тези насоки следва да очертават конкретни критерии, с които се установява ясна връзка между предоставените услуги и дейността или целите на дружеството.

За да прочетете повече, изтеглете доклада

„МЕКИ“ ДЕЙСТВИЯ

Пречки и препоръки

Препоръка: Необходим е хоризонтален подход към социалните въпроси и общата стратегия. Би било полезно да има специализиран орган или лице, който/което да отговаря за това във всички министерства. Правителството създаде самостоятелен отдел към Министерството на труда и социалната политика за обмен на знания между различните заинтересовани лица. Те вече разполагат с известни знания, но трябва да бъдат по-активни.

За да прочетете повече, изтеглете доклада

Препоръка: Необходимо е повече сътрудничество между секторите, както и програми за подкрепа. Също така са необходими действия в подкрепа на инфраструктурните организации. Струва си да се засили сътрудничеството с организации от развитите държави, насочено към обмен на знания и опит.

За да прочетете повече, изтеглете доклада

Препоръка: За да се насърчи сътрудничеството, следва да се стимулира диалогът между различните заинтересовани лица. Необходими са повече гъвкавост, откритост и разбиране. Завръщането на международните дарители в България би позволило да се работи на по-стабилна и дългосрочна основа. Необходима е подкрепа в областта на фондовете на ЕС по отношение на изготвянето на заявления и за отчитането.

За да прочетете повече, изтеглете доклада

Препоръка: Необходимо е да се разработят терминология и стандарти, които да са ясни и еднозначни за всички групи. Инструментите за измерване на въздействието следва да се изпитват и прилагат в сътрудничество с различни заинтересовани лица. Необходимо е да се стандартизира нефинансовата отчетност, да се развиват умения и да се обменят знания в тази област.

За да прочетете повече, изтеглете доклада

Препоръка: Понастоящем програмите, предлагащи финансова подкрепа и подкрепа за изграждане на капацитет, са насочени към различни групи. И двете форми на подкрепа следва да се предлагат на дадена целева група. Има нужда от програми за изграждане на капацитет за лидерите, в които се предлага обучение за набирането на средства, маркетинга и кандидатстването за публични фондове и ресурси на по-високо равнище. Също така е важно да се изгради компетентността на публичната администрация за оказване на подкрепа на социалното въздействие и разработването на програми за въздействие.

За да прочетете повече, изтеглете доклада

Препоръка: Повече прозрачност при отчитането и измерването на въздействието може да спомогне за повишаване на осведомеността и достоверността в социалния сектор. Повишаването на тази осведоменост със сигурност ще има пряко въздействие върху увеличаването на ангажираността на дарителите.

За да прочетете повече, изтеглете доклада

Препоръка: Необходим е набор от прости и разбираеми насоки за инвеститорите и добри практики. Важно е да се промени начинът на мислене относно доставчиците на социално въздействие. Необходимо е отваряне към по-делови подход в ежедневната дейност на доставчиците на въздействие, който да може ефективно да се съчетае с постигането на социални цели. Струва си да се обмисли предоставяне на подкрепа от страна на публичната администрация за намаляване на инвестиционния риск (например данъчни стимули).

За да прочетете повече, изтеглете доклада

ВКЛЮЧЕТЕ СЕ

Моля, помислете дали да не подкрепите нашите начинания — финансово или с професионалните си услуги, особено ако сте национален изследователски институт, дружество в сферата на данъчните и правните въпроси, рекламна агенция/агенция за връзки с обществеността или медия. Благодаря Ви.

СВЪРЖЕТЕ СЕ С НАС

ПАРТНЬОРИ