Latvia Philanthropy and CSR in CEE [LV]

Privātpersonām un uzņēmumiem parādās arvien vairāk resursu un vēlmes risināt aktuālākās sociālās un vides problēmas. Uzņēmumi arvien apzinīgāku darbinieku, ieguldītāju un patērētāju motivācijas rezultātā sāk darboties atbildīgi un ilgtspējīgi. Jau šobrīd 28% Latvijas iedzīvotāju ir gatavi maksāt vairāk par sociāli atbildīgu zīmolu piedāvātajām precēm un pakalpojumiem. Mūsu visu interesēs ir rast izpratni par to, kas traucē uzņēmumu un privātpersonu lielākai sociālajai iesaistei, ar kādiem šķēršļiem viņi saskaras, tostarp ar nodokļu un juridiskiem aspektiem, un kādi ir iespējamie stimuli, kas varētu pozitīvi ietekmēt viņu iesaistīšanos un šo šķēršļu pārvarēšanu.

 

Mēs ceram, ka šķēršļi un ieteikumi, kas sagatavoti sadarbībā ar organizācijām, kuras veido Latvijas sociālās ietekmes ekosistēmu, noderēs prioritāšu noteikšanā un turpmākās rīcības virzībā.

 

Lai mainītu valodu:

Lai mainītu valsti:

   

LEJUPIELĀDĒT PĀRSKATU

VALSTS PROFILS

Latvija, tāpat kā citas reģiona valstis, savu identitāti veido kopš pagājušā gadsimta 90. gadu sākuma. Kopš tā laika tā ir sasniegusi dinamisku ekonomisko un sociālo attīstību, kā rezultātā ir izveidojusies pilsoniskā sabiedrība. Šobrīd Latvijā darbojas vairāk nekā 20 000 sabiedrisko organizāciju. Dažādās grupās ir vērojama liela interese par šo tēmu, pateicoties augstajai izpratnei par nepieciešamību rīkoties sociāli atbildīgi. Tomēr joprojām ir maz sistematizētu prakšu un stratēģisku darbību, kas efektīvi risinātu problēmas. Tomēr Latvijā ļoti dinamiski attīstās privātais sektors, kas bieži tiek minēts kā daudzu vērtīgu ietekmes iniciatīvu rašanās vieta. Jaunā uzņēmēju un uzņēmumu īpašnieku paaudze radīs “jaunu normālo”.

Lai lasītu vairāk, lejupielādējiet ziņojumu

JURIDISKIE FAKTORI UN NODOKĻI

Šķēršļi un ieteikumi

Ieteikumi: Lai nodrošinātu labvēlīgākus priekšnoteikumus ziedotājiem un paaugstinātu viņu motivāciju ziedot, minētie nodokļu atvieglojumu nosacījumi varētu tikt grozīti, konkrēti tādā veidā, lai būtiski palielinātu no apliekamās summas izslēgtās ziedotās summas maksimālo robežvērtību. Turklāt būtu ieteicams mainīt ziedošanas sistēmu, lai ik pa laikam tiktu aktualizētas valsts sociālās prioritātes, kas palīdzētu piesaistīt papildu līdzekļus kādām konkrētām sociālajām jomām. Īpaši prioritāri varētu būt nodokļu atvieglojumi ziedojumiem šādām sociālajām jomām.

Lai lasītu vairāk, lejupielādējiet ziņojumu

Ieteikumi: Tā kā ziedojuma maksimālā summa (600 eiro gadā) ir zema, un ziedotājiem tā sniedz nelielu motivāciju, minētos nodokļu atvieglojumu nosacījumus varētu grozīt tā, lai tie būtiski palielinātu ziedotās summas, kas izslēgta no ar nodokli apliekamās summas, maksimālo robežvērtību. Tas nodrošinātu labvēlīgākus priekšnoteikumus ziedotājiem un palielinātu viņu motivāciju ziedot.

Lai lasītu vairāk, lejupielādējiet ziņojumu

Ieteikumi: Ietekmes ieguldītājiem varētu tikt piešķirti labvēlīgāki nosacījumi finansējuma pieejamībai (piemēram, valsts attīstības finanšu institūcijas – ALTUM pārvaldītajiem līdzekļiem). Varētu īstenot arī valsts atbalsta programmas, kas nav tieši saistītas ar finansiālo atbalstu, piemēram, labvēlīgi nosacījumi publiskajos iepirkumos ieguldītājiem, kuri nodarbojas ar ietekmes ieguldījumiem. Privātpersonām un uzņēmumiem – ietekmes ieguldītājiem varētu tikt ieviesti nodokļu atvieglojumi, piemēram, samazināts kapitāla pieauguma nodoklis privātpersonām, un noteikumi, kas uzņēmumiem samazina uzņēmumu ienākuma nodokļa bāzi.

Lai lasītu vairāk, lejupielādējiet ziņojumu

Ieteikumi: Ir nepieciešamas gan izglītojošas, gan arī juridiskas izmaiņas, lai mudinātu valdes sociāli iesaistīties. No juridiskā viedokļa būtu lietderīgi ierobežot valdes kā uzņēmuma izpildinstitūcijas atbildību par saprātīgu iesaistīšanos sabiedriskās aktivitātēs. Vēl viena ideja būtu sniegt papildu priekšrocības valdes locekļiem (piemēram, iedzīvotāju ienākuma nodokļa atlaides) dialoga uzsākšanai ar ieguldītājiem (akcionāriem), motivējot viņus vairāk ieguldīt sabiedriskajās aktivitātēs. Informācijas kampaņas būtu noderīgas valdes locekļu un investoru izglītošanā, jo īpaši tāpēc, ka jau ir pieejami dati par tiešajiem un netiešajiem īstermiņa un ilgtermiņa uzņēmējdarbības ieguvumiem uzņēmumiem.

Lai lasītu vairāk, lejupielādējiet ziņojumu

Ieteikumi: Atļaut organizācijām, kurām ir sabiedriskā labuma statuss, nodarboties ar peļņas gūšanu arī gadījumos, kad tā veido vairāk nekā 50% no to kopējiem ieņēmumiem. Palielināt pieļaujamo administratīvo izdevumu procentuālo daļu. Noteikt izņēmumu sociālajiem uzņēmumiem (sabiedrībām ar ierobežotu atbildību), lai tie varētu izmaksāt vismaz daļējas dividendes ieguldītājiem (piemēram, vietējos noteikumos iekļaut noteiktus kritērijus un/vai izņēmumus, kas ļauj noteiktu procentuālo daļu no to peļņas izmaksāt dividendēs).

Lai lasītu vairāk, lejupielādējiet ziņojumu

Ieteikumi: Veikt izglītojošus pasākumus par pārskatu sniegšanu visos līmeņos. Izvērst informācijas kampaņu. Ieviest vienotus pārskatu sniegšanas standartus, skaidru sistēmu un skaidras vadlīnijas. Sniegt palīdzību un atbalstu (īpaši no valsts iestādēm). Samazināt pārskatu sniegšanas pienākumu un nepieciešamās informācijas apjomu. Nodrošināt pareizu darbību secību: stratēģija – īstenošana – pārskatu sniegšana (konsultāciju uzņēmumiem tajā ir liela izglītojošā loma).

Lai lasītu vairāk, lejupielādējiet ziņojumu

JURIDISKI NESAISTOŠIE PASĀKUMI

Šķēršļi un ieteikumi

Ieteikumi: Valsts pārvalde varētu apsvērt vienotas starpresoru institūcijas izveidi, kas koordinētu sociālās ietekmes jomu, attīstītu dažādu nozaru iesaisti un apkopotu zināšanas par šo tēmu. Vienlaikus varētu izstrādāt valsts stratēģiju, lai noteiktu prioritāros rīcības virzienus. Viegli pieejama fiziska vai tiešsaistes telpa varētu kalpot kā zināšanu avots – tur varētu apkopot visu nepieciešamo informāciju par tādām tēmām kā taksonomija, politika, terminoloģija un vadlīnijas – un kā pieredzes apmaiņas platforma.

Lai lasītu vairāk, lejupielādējiet ziņojumu

Ieteikumi: Valsts pārvaldē ir vērts būt vairāk vērstam uz problēmu risināšanu, strādāt pārresoru grupās un organizēt biežākas apmācības. Uzņēmumos ir nepieciešams lielāks uzsvars uz starpresoru darbu, iesaistot vidējā līmeņa vadību jau no projekta plānošanas, atbildības deleģēšanas un rezultātu mērīšanas posma.

Lai lasītu vairāk, lejupielādējiet ziņojumu

Ieteikumi: Ir nepieciešamas mērķtiecīgas, īpaši pielāgotas un ar nolūku virzītas informācijas plūsmas un izglītojošas aktivitātes. Bankas, kas arvien vairāk sagaida no uzņēmumiem ar finansēm nesaistītu pārskatu sniegšanu, var būt atbildīgas par uzņēmumu papildu izglītošanu šajā jomā. Universitātes var veidot un integrēt zināšanas, instrumentus un rīkus. Tās var arī piedāvāt kursus un apmācības, kas veltītas saistītajiem jautājumiem. Var būt noderīgs arī glosārijs, lai aprakstītu un apkopotu galvenos terminus.

Lai lasītu vairāk, lejupielādējiet ziņojumu

Ieteikumi: Integrēt sociālo iesaisti ikdienas uzņēmējdarbībā: atbildīgs mārketings, cilvēkresursi, iepirkumi. Apvienot savus sociālos mērķus ar uzņēmējdarbības mērķiem — ja tie atbalsta viens otru, iesaistīšanās mēdz būt ilgstošāka. Izstrādāt stratēģiju, plānot aktivitātes, nodrošināt budžetu un citus resursus, īstenot un atskaitīties. Noteikt iekšējos mērķus un galvenos darbības rādītājus. Novērtēt.

Lai lasītu vairāk, lejupielādējiet ziņojumu

Ieteikumi: Būtiski ir veicināt sabiedrisko aktivitāti un norādīt uz labiem piemēriem, kurus kā iedvesmu var izmantot citi potenciālie ziedotāji. Šādu piemēru demonstrēšanai ir arī izglītojoša vērtība, jo īpaši attiecībā uz mazākiem uzņēmumiem vai ziedotājiem-iesācējiem, kuri var uzzināt par īpaši ievērības cienīgu praksi.

Lai lasītu vairāk, lejupielādējiet ziņojumu

Ieteikumi: Uzņēmumiem, kuri rīkojas atbildīgi, ir vērts publiskajos un privātajos konkursos ieviest papildu priekšrocības (preferenciālos nosacījumus). Viena no alternatīvām ir nodrošināt finansējumu tikai tiem uzņēmumiem, kas risina sociālās problēmas un spēj to pierādīt.

Lai lasītu vairāk, lejupielādējiet ziņojumu

IESAISTIETIES

Apsveriet iespēju atbalstīt mūsu uzņēmumus finansiāli vai ar saviem profesionālajiem pakalpojumiem, jo īpaši, ja esat valsts pētniecības institūts, nodokļu un juridisko pakalpojumu uzņēmums, reklāmas/PR aģentūra vai plašsaziņas līdzekļi. Paldies!

SAZINĀTIES AR MUMS

PARTNERI