Forbes: Gift that matters

Forbes: Gift that matters

[język polski poniżej / Polish below]

*  *  *

Gift that matters

Author: Anna Korzeniewska, Founder of Social Impact Alliance for Central & Eastern Europe
Original text was written for Forbes Poland, published on https://www.forbes.pl/ on December 1, 2020.

Making a gift can be a challenge, especially when you want it to make the other people happy and remain in their memory for a long time. All these criteria can be met by a so-called responsible gift. Are we, as a society, ready to give and accept gifts that are supporting social causes?

Important, every year events – such as Christmas or birthdays, as well as those that happen only once or a few times in a lifetime – weddings or special anniversaries, are a perfect time to make a gift. In today’s reality, it’s more important than ever to support others. Let’s not waste a chance to combine important events with supporting social issues. How to best use the potential hidden in the idea of a responsible gift?

Gift traditions

According to psychologists, the joy of giving gifts is greater than of receiving them. The value of gifts prepared for our friends and family is determined by the resultant of the closeness of relationships, our financial possibilities, life experiences, shopping circumstances and opportunities, as well as social expectations. In Polish culture, a wedding gift was to reflect the status of a donor. On this important day, however, more and more often we want to share our happiness with others, so instead of bringing flowers, we may be asked to support a social cause on behalf of the bride and groom.

The case with gifts for other occasions is less obvious. Especially in the year full of challenges, such as 2020. Already in the first forecasts of expenses and financial expectations regarding the upcoming Christmas, it was evident that this year Poles were planning to spend two times less funds than last year – PLN 745 (200 USD). In 2019, Poles’ holiday expenses amounted to PLN 1,521 (406 USD) on average, of which 36% they spent on gifting others [1].

Responsible gifts

When do we buy gifts? According to Deloitte, last year the greatest number of Poles went on Christmas shopping between December 1 and 15, and as many as one-fifth withheld shopping almost until the last days before Christmas Eve. 7 out of 10 people chose stationary stores.

This year, a large part of purchases will probably move to the Internet, where within a few clicks wide opportunities for responsible buying are developing, also in the so-called thrift stores or charity shops. These are online or traditional stores, run by social purpose organizations, which raise funds for their statutory activities this way. The British Oxfam is probably the best known.

A few years ago, the Responsible Business Forum indicated that stores of this type have great development potential [2]. They were correct – shops are more and more professional and attractive, have mobile versions, and more and more often offer free shipping or occasional discounts. Even if we do not find what we are looking for as a gift for our loved ones in the assortment of charity stores, we can use websites that support social organizations when shopping online, such as Polish fanimani.pl. You shop at a regular price, from which a given percentage supports social causes.

Nonprofits can also meet the needs of donors by preparing a gift offer that takes into account different occasions and a wide range of gift values. For example, today, most zoos offer year-round pet adoption. It costs at least PLN 600 (160 USD) a year. I think they should consider giving buyers an additional option to adopt a pet for a month. The cost of such a gift would drop down to PLN 50 (14 USD) and would thus become more affordable to most donors, even the children.

Birthday donations

Birthdays have become a perfect occasion for fundraising. All thanks to Facebook. According to the data published in 2019, in the last 5 years, users of this social networking site have donated as much as USD 2 billion through it for charity [3]. Facebook clearly promotes birthday collections by donating to them from its Fund. Its goal is to encourage its users to raise money for important causes.

Donating funds for social causes through Facebook is less popular in CEE region than bank transfers, text messages or street collection – according to the study “Philanthropy in CEE 2020” [4]. Nevertheless, on average, 12 percent of Poles use Facebook collections. It is worth noting that overrepresentation occurs in the group of people up to 40 years of age. The use of this functionality was indicated by more than every fifth person of this age (21%).

The devil is in the details

Supporting others is a good idea at any time of the year. Driven by good intentions, we must not, however, forget about a few important elements: Who do we want to support? How do we want to provide this help? How are we planning to organize such an action? Will we indicate the account number of the selected social purpose organization, or maybe we will take over the role of an intermediary and raise money ourselves? When we have a good plan, it will be easier to convince others to follow it and, as a result, support the chosen social goal.

#GivingTuesday

After intense shopping on Black Friday and Cyber Monday, #GivingTuesday has come – time to share and be generous, and to promote  giving globally. Let’s pause for a moment and think how much we can offer to relatives, friends and acquaintances, even in such demanding times.

For Christmas and the upcoming New Year, apart from health, the value of which we are able to appreciate like never before, I wish you to be sensitive to the needs of others and use every opportunity to change the world for the better.

Sources: [1] https://media-provident.pl/pr/592808/w-tym-roku-swieta-beda-oszczedne, https://www.pap.pl/aktualnosci/news%2C555271%2Cdeloitte-polska-rodzina-na-boze-narodzenie-wyda-srednio-ponad-15-tys-zl [2] http://odpowiedzialnybiznes.pl/artykuly/zrobic-odpowiedzialny-prezent/[3] https://www.pap.pl/centrum-prasowe/513951%2C2-miliardy-dolarow-ze-zbiorek-na-facebooku.html[4] https://ceeimpact.org/research2020-pl/

*  *  *

Prezent, który zmienia świat

Autor: Anna Korzeniewska, Założycieka Social Impact Alliance for Central & Eastern Europe. Oryginalny tekst został napisany dla Forbes Polska, opublikowany 1 grudnia 2020 na https://www.forbes.pl/.

Kupowanie prezentu bywa dużym wyzwaniem, szczególnie gdy zależy nam na tym, aby był trafiony, chwytał za serce i zostawał na długo w pamięci. Wszystkie te kryteria może spełniać prezent odpowiedzialny. Czy jako społeczeństwo jesteśmy gotowi, aby rozdawać i przyjmować upominki, których sprzedaż wspiera cel społeczny?

Ważne wydarzenia w naszym życiu, których doświadczamy corocznie – jak święta czy urodziny – a także te, które zdarzają się od wielkiego dzwonu – śluby czy wyjątkowe jubileusze – to właściwy moment na przygotowywanie podarunku. W dzisiejszej rzeczywistości bardziej niż kiedykolwiek wcześniej mogłoby nim być wsparcie dla innych. Czy chcemy rezygnować z przyjmowania i dawania klasycznych prezentów i połączyć ważne wydarzenia w naszym życiu z mądrym pomaganiem? Jak najlepiej wykorzystać potencjał drzemiący w idei prezentu odpowiedzialnego?

Tradycje prezentowe

Według psychologów radość dawania prezentów jest większa niż z ich przyjmowania. Wartość podarków szykowanych z okazji ważnych wydarzeń w życiu naszych przyjaciół i rodziny określa wypadkowa bliskości relacji, naszych możliwości finansowych, doświadczeń życiowych, okoliczności i okazji zakupowych, a także oczekiwań społecznych. W polskiej kulturze ślubny prezent miał odzwierciedlać status darczyńcy. W ten ważny dzień coraz częściej chcemy jednak dzielić się naszym szczęściem z innymi, dlatego zamiast o przyniesienie kwiatów możemy być poproszeni o wsparcie akcji dobroczynnej w imieniu pary młodej.

Sprawa z prezentami na inne okazje jest mniej oczywista. Szczególnie w roku pełnym wyzwań, jakim jest 2020. Już w pierwszych prognozach wydatków i oczekiwań finansowych na temat zbliżających się świąt Bożego Narodzenia publikowanych przez Provident widać było, że w tym roku Polacy planują przeznaczyć na ich organizację ponad dwa razy mniej środków niż w roku ubiegłym – niecałe 745 zł. W 2019 r. wydatki świąteczne Polaków wynosiły średnio 1521 zł, z czego 36 proc. (547 zł) przeznaczyliśmy na obdarowanie innych [1].

Prezenty odpowiedzialne

Kiedy kupujemy prezenty? Według raportu Deloitte w zeszłym roku najwięcej Polaków wybrało się na zakupy świąteczne między 1 a 15 grudnia, a aż jedna piąta z zakupami wstrzymała się niemal do ostatnich dni przed Wigilią. 7 na 10 osób wybrało sklepy stacjonarne.

W tym roku duża część zakupów przeniesie się zapewne do internetu, w którym w zasięgu kilku klików rozwijają się szerokie możliwości odpowiedzialnego kupowania, również w tzw. sklepach dobroczynnych. Są to sklepy online lub tradycyjne, prowadzone przez organizacje społeczne, które w ten sposób zdobywają środki na swoją działalność statutową. Najbardziej znany jest prawdopodobnie brytyjski Oxfam.

Jeszcze kilka lat temu Forum Odpowiedzialnego Biznesu wskazywało, że tego typu sklepy mają ogromny potencjał rozwoju [2]. Nie mylili się. Sklepy wyglądają coraz bardziej profesjonalnie i atrakcyjnie, mają wersje mobilne, coraz częściej oferują darmową przesyłkę czy okazjonalne zniżki.

Jeśli nawet w asortymencie sklepów dobroczynnych nie znajdziemy tego, czego szukamy na prezent dla naszych bliskich, przy robieniu zakupów można też skorzystać z serwisu fanimani.pl. Serwis ten wspiera organizacje społeczne przy okazji zakupów online.

Również organizacje społeczne mogą wyjść naprzeciw darczyńcom, przygotowując ofertę prezentową uwzględniającą zasobność portfela i odpowiednią okazję. Obecnie większość ogrodów zoologicznych oferuje możliwość adopcji zwierzęcia na cały rok. Jest to koszt przekraczający 600 zł. Czy nie warto dać kupującym możliwość adopcji zwierzęcia na miesiąc? Koszt prezentu w wysokości 50 zł wydaje się być dużo bardziej przystępny dla większości z nas.

Zbiórka urodzinowa

Coraz częściej z okazji urodzin organizowane są dobroczynne zbiórki. Wszystko za sprawą Facebooka. Według udostępnionych w zeszłym roku danych, w ciągu ostatnich 5 lat użytkownicy tego serwisu społecznościowego przekazali za jego pośrednictwem aż 2 mld dolarów na cele dobroczynne [3]. Co ciekawe, sam Facebook wyraźnie promuje zbiórki urodzinowe, przekazując na nie datki ze swojego Funduszu Dobroczynnego. Ma to skłonić do zbiórek na rzecz organizacji non profit i zachęcić do zbierania pieniędzy na ważne dla nich cele.

Przekazywanie środków na cele społeczne poprzez Facebooka jest mniej popularne w naszym regionie niż przelew bankowy, charytatywny SMS czy puszki na datki – wynika z badań „Filantropia w Europie Środkowo-Wschodniej 2020” [4]. Niemniej ze zbiórek pieniędzy na Facebooku korzysta w Polsce już średnio 12 proc. badanych. Warto odnotować, że nadreprezentacja występuje w grupie osób do 40. roku życia. Korzystanie z tej funkcjonalności wskazywała częściej niż co piąta osoba w tym wieku (21 proc.).

#GivingTuesday

Po intensywnych zakupach z okazji Black Friday i Cyber Monday przychodzi #GivingTuesday – czas, by pomyśleć o dzieleniu się i hojności. To dzień, w którym globalnie promujemy, dzielimy się i pomagamy. Zatrzymajmy się na chwilę i pomyślmy, ile możemy zaoferować bliskim, przyjaciołom i znajomym, nawet w tak wymagających czasach.

Z okazji świąt i zbliżającego się Nowego Roku, poza zdrowiem, którego wartość jesteśmy w stanie docenić jak nigdy wcześniej, życzę Państwu wrażliwości na potrzeby innych i wykorzystywania każdej okazji, żeby zmieniać świat na lepsze.

Źródła: [1] https://media-provident.pl/pr/592808/w-tym-roku-swieta-beda-oszczedne, https://www.pap.pl/aktualnosci/news%2C555271%2Cdeloitte-polska-rodzina-na-boze-narodzenie-wyda-srednio-ponad-15-tys-zl [2] http://odpowiedzialnybiznes.pl/artykuly/zrobic-odpowiedzialny-prezent/[3] https://www.pap.pl/centrum-prasowe/513951%2C2-miliardy-dolarow-ze-zbiorek-na-facebooku.html[4] https://ceeimpact.org/research2020-pl/

 

More Anna’s articles written for Forbes can be found here: https://www.forbes.pl/autorzy/anna-korzeniewska